Zanim zaczniesz pisać cha­rak­te­ry­sty­kę posta­ci, zasta­nów się, czy:
– będziesz pisać w cza­sie teraź­niej­szym czy prze­szłym — nie mie­szaj czasów!
– przy­go­tuj cyta­ty, któ­re potwier­dzą, że mówisz praw­dę o postaci.

Każ­dy z ele­men­tów tabe­li może być oddziel­nym akapitem. 

Przed­sta­wie­nie postaci

Jak się nazywa?

Skąd pocho­dzi?

Ile ma lat?

Gdzie miesz­ka?

Itd.

Wygląd posta­ci

Jaki ma wzrost?

Jaki ma kolor włosów?

W jaki spo­sób się porusza?

Itp.

Cechy cha­rak­te­ru. 

Jakie ma zalety?

Jakie ma wady?

Co wyróż­nia jej charakter?

Itp.

Spo­sób zachowania

W jaki spo­sób się zachowuje?

Czy ma jakieś sta­łe przy­zwy­cza­je­nia, powiedzonka?

W jaki spo­sób trak­tu­je innych ludzi?

Opi­nie innych na temat bohatera/bohaterki

Itp.

Zain­te­re­so­wa­nia i umiejętności

Czym się interesuje?

Jakie ma zdolności?

Na czym zna się dobrze?

Itp.

Poglą­dy i wartości

Jaki wyzna­je światopogląd?

Jakie ma życio­we cele?

Co pra­gnie osiągnąć?

Itp.

Oce­na postaci

W jaki spo­sób autorka/autor cha­rak­te­ry­sty­ki postrze­ga pre­zen­to­wa­ną postać?

Za co podzi­wia się cha­rak­te­ry­zo­wa­ną postać?

Co iry­tu­je autorkę/autora cha­rak­te­ry­sty­ki w pre­zen­to­wa­nej postaci?

Itp.