KRYZYS TO NIE ZMIANA

To, jak mówi­my i pisze­my o świe­cie, ma zna­czą­cy wpływ na to, jaką rze­czy­wi­stość two­rzy­my. Pozo­sta­ną po nas tyl­ko opo­wie­ści. Dla­te­go w świe­cie, w któ­rym żyją tyl­ko opo­wie­ści, tak waż­ne jest słowo.

NIE MÓWIĘ:
glo­bal­ne ocie­ple­nie

bo to wspo­mnie­nie waka­cji peł­nych słońca

NIE MÓWIĘ
zmia­na kli­ma­tu

bo to jak lek­ka metamorfoza

MÓWIĘ
kry­zys kli­ma­tycz­ny

bo wszy­scy mamy pro­blem i cze­ka­my na katastrofę

KLIMAT to nie POGODA
KLIMAT to nie POLITYKA
ale to od POLITYKI zale­ży, czy uda się o nie­go zadbać

Tym­cza­sem:

  • DEZINFORMACJA

OPINIA
Paweł Sałek w jed­nej z audy­cji radio­wych stwier­dził, że:

 ten kli­mat, on nam się na pew­no zmie­nia i to jest spra­wa natu­ral­na”. Dodał też, że: „zda­nia uczo­nych są podzie­lo­ne”, a: „kon­cep­cja któ­ra […] twier­dzi, że czło­wiek ma wpływ na zmia­ny kli­ma­tu, w tym momen­cie jest gło­śniej­sza medialnie.

FAKTY
Raport IPCC (Szó­sty Raport Oce­nia­ją­cy Mię­dzy­rzą­do­we­go Zespo­łu ds. Zmian Kli­ma­tu) potwier­dza m.in. wpływ dzia­łal­no­ści czło­wie­ka na ocie­pla­nie się planety.

  • NOWOMOWA:

Prze­my­sław Czar­nek o nowym pomy­śle na edu­ka­cję w szkole: 

Będzie­my roz­wi­jać edu­ka­cję eko­lo­gicz­ną i doty­czą­cą kli­ma­tu; ale nie zga­dza­my się na jaką­kol­wiek ide­olo­gię eko­lo­gi­zmu, pole­ga­ją­cą na huma­ni­za­cji roślin i zwie­rząt i ani­ma­li­za­cji czło­wie­ka. Tego na pew­no w pod­sta­wach pro­gra­mo­wych nie będzie.


O czym ten czło­wiek mówi? Prze­cież brzmi to absur­dal­nie, więc auto­ma­tycz­nie wszy­scy się zga­dza­my, że nie chce­my huma­ni­za­cji roślin (?), a beł­kot ten spra­wia, że pomi­ja­my nazwa­nie eko­lo­gii ide­olo­gią, zatem mini­ster nie uzna­je jej za fakt naukowy.

  • CHAOS:

Andrzej Duda o węglu: pod­czas otwar­cia COP24 w Katowicach: 

węgiel jest stra­te­gicz­nym surow­cem nasze­go kra­ju, mamy zapa­sy na 200 lat i trud­no, żeby­śmy z nie­go cał­ko­wi­cie zrezygnowali.

Eko­lo­dzy mówią jasno: w cią­gu deka­dy powin­ni­śmy zaprze­stać korzy­sta­nia z węgla. Komu ufać? Prze­cież nikt nie lubi, gdy się mar­nu­je. Pre­zy­dent mówi, że mamy, to wyda­je się to logicz­ne, że będzie­my korzy­stać. Brak w tym też zro­zu­mie­nia, że nie dla nas i nie o 200 lat teraz walczymy.

  • NEGACJA:

Janusz Kowal­ski w pro­gra­mie „New­sro­om”: 

Na pew­no zmia­ny kli­ma­tu jakieś są, pyta­nie, co je powo­du­je. Czy powo­du­je je czło­wiek, czy to zmia­ny natu­ral­ne? W tej kwe­stii jest wie­le dys­ku­sji [...] Pamię­taj­my też o zdro­wym roz­sąd­ku, bo poli­ty­ka ener­ge­tycz­na naj­bar­dziej ude­rzy w wybor­ców Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści. Jeże­li pra­wi­ca chce prze­grać wybo­ry, to będzie reali­zo­wa­ła sce­na­riusz poli­ty­ki main­stre­amu Unii Europejskiej.

W wypo­wie­dzi tej widać zwąt­pie­nie w kry­zys kli­ma­tycz­ny, uży­to sfor­mu­ło­wa­nia „zmia­ny kli­ma­tu [...] jakieś są”, co jest nie­pre­cy­zyj­ne, nie­okre­ślo­ne; na doda­tek powo­ła­no się na argu­ment, że jest to temat mod­ny i nośny wśród opo­zy­cji i ma na celu pogrą­żyć rzą­dzą­cą partię.