Przy oka­zji kon­kur­su foto­gra­ficz­ne­go dla mło­dzie­ży “Baczyń­ski bez fil­tra” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję na rzecz Wiel­kich Histo­rii odbę­dzie się webi­nar, w trak­cie któ­re­go opo­wiem o tym, jak uczyć w epo­ce nowych mediów.

Wyda­rze­nie odbę­dzie się 7 paź­dzier­ni­ka 2021 r. o 19:00, a trans­mi­sję będzie moż­na śle­dzić na żywo na plat­for­mie Click­me­eting (udział jest dar­mo­wy, ale trze­ba się zare­je­stro­wać).

O czym będziemy rozmawiać (i z kim)? Poniżej oficjalny opis wydarzenia

Narze­ka­nia na to, że mło­dzież nie czy­ta, że lite­ra­tu­ra, a zwłasz­cza poezja, umar­ły, zamie­ni­ły się w man­trę, powta­rza­ną przez kolej­ne poko­le­nia nauczy­cie­li od co naj­mniej trzy­dzie­stu lat.


A mimo to – ani tele­wi­zja, ani inter­net, mimo ponu­rych pro­roctw, nie zabi­ły książki.

  • Jak spra­wić, by było tak nadal?
  • Jak zaszcze­pić mło­dzie­ży, wycho­wa­nej w epo­ce por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych, pasję do czy­ta­nia i wraż­li­wość na poezję?
  • Czy nowe media i cywi­li­za­cja obraz­ko­wa, sta­no­wią tyl­ko zagro­że­nie, a może też są wiel­ką szansą?

O tym, jak mówić o poezji z mło­dy­mi ludź­mi, jak wyko­rzy­stać uni­wer­sal­ne tre­ści, doty­czą­ce każ­de­go z nas i jak powi­nien ewo­lu­ować język, któ­rym posłu­gu­ją się nauczy­cie­le pol­skie­go będzie­my roz­ma­wiać z naszy­mi gościniami:

  • Ane­tą Kory­ciń­ską – zna­ną sze­rzej jako “Baba od pol­skie­go”, blo­ger­ką i influ­en­ser­ką nauczy­ciel­ską, któ­ra swo­ją aktyw­no­ścią poka­zu­je, że na pozor­nie nud­ne, lite­rac­kie tema­ty moż­na mówić świe­żym języ­kiem, przy wyko­rzy­sta­niu dobro­dziejstw internetu.
  • Justy­ną Rado­miń­ską – popu­la­ry­za­tor­ką czy­tel­nic­twa, biblio­te­kar­ką i nauczy­ciel­ką. Orga­ni­za­tor­ką Festi­wa­lu Kul­tu­ry Żydow­skiej oraz amba­sa­dor­ką Muzeum POLIN

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Mag­da­le­na Pio­trow­ska – Dyrek­tor­ka ds. edu­ka­cji w Fun­da­cji na rzecz Wiel­kich Histo­rii i współ­twór­czy­ni kon­kur­su foto­gra­ficz­ne­go “Baczyń­ski bez fil­tra”.
Do wysłu­cha­nia roz­mo­wy zapra­sza­my przede wszyst­kim nauczy­cie­li, ale nie tyl­ko – każ­dy kogo inte­re­su­je temat fuzji mię­dzy rze­czy­wi­sto­ścią wir­tu­al­ną, a dzie­dzic­twem lite­rac­kim jest mile widziany.

Zapra­sza­my do zada­wa­nia pytań do dys­ku­sji na adres baczynski@wielkiehistorie.pl