This lit­tle girl is me

To Ane­ta Kory­ciń­ska, zwa­na Necią. Chcia­ła zostać lau­re­at­ką nagro­dy Nobla, pisar­ką lub wete­ry­nar­ką. Mia­ła marze­nie, by zawsze wokół niej było dużo zwie­rząt, któ­ry­mi będzie mogła się opie­ko­wać. Lubi­ła wspi­nać się na drze­wa, ryso­wać, ukła­dać puz­zle i czy­tać książ­ki – codzien­nie dużo czy­ta­ła i uczy­ła się na pamięć całych bajek, a póź­niej recy­to­wa­ła je plu­sza­kom. Wyobra­ża­ła sobie wte­dy, że jest aktor­ką. Lubi­ła bawić się sama i spę­dzać czas tyl­ko z bli­ski­mi oso­ba­mi. Marzy­ła o śpie­wa­niu, ale szyb­ko zro­zu­mia­ła, że to nie dla niej.
Dziś jako Ane­ta udzie­li­ła­bym Anet­ce kil­ku rad:
? nie bądź grzecz­na, zasłu­gu­jesz na miłość nie tyl­ko wte­dy, gdy speł­niasz ocze­ki­wa­nia innych;
? bun­tuj się i krzycz, jeśli uwa­żasz, że ktoś postę­pu­je wobec cie­bie nie­spra­wie­dli­wie;
? rób swo­je i nie przej­muj się opi­nią innych;
? nie musisz jeść lub zakła­dać tego, cze­go nie chcesz;
? nie musisz mieć dobrych ocen i nie potrze­bu­jesz uzna­nia ze stro­ny nauczy­cie­li;
?jesteś dziec­kiem, możesz pso­cić i nie musisz być taka obo­wiąz­ko­wa.
Zasłu­gu­jesz na wszyst­ko, jesteś kocha­ną dziew­czyn­ką ♥️
——
Dzię­ki Inspi­ring Girls Pol­ska dziew­czyn­ki z całe­go świa­ta będą mogły zoba­czyć tysią­ce kobie­cych histo­rii. Bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez Fema­le Lead poka­zu­ją, że 93% dziew­cząt czu­je, że ma wyż­sze aspi­ra­cje oso­bi­ste i zawo­do­we po tym, jak śle­dzi inne kobie­ty w mediach społecznościowych!

Kam­pa­nia #Thi­sLit­tle­Gir­lI­sMe trwa od 13 wrze­śnia do 11 paź­dzier­ni­ka 2021 roku (pro­jekt koń­czy się
Mię­dzy­na­ro­do­wym Dniem Dziewczynki).

A ty jakich rad byś sobie udzielił_?