Roz­po­czę­ły się zapi­sy szkół do II edy­cji Olim­pia­dy Wie­dzy o Pra­wach Ucznia. Zapi­sy trwa­ją do 11 paź­dzier­ni­ka 2021 r., a sam etap szkol­ny odbę­dzie się 2 dni póź­niej — 13.10.2021.

Tego­rocz­na licz­ba part­ne­rów Olim­pia­dy jest rekor­do­wa, a nagro­dy na rzecz fina­li­stek i fina­li­stów prze­ka­za­li: Przed­sta­wi­ciel­stwo Komi­sji Euro­pej­skiej w Pol­sce, Mar­sza­łek Sej­mu, Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich, Naczel­na Rada Adwo­kac­ka, Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Pozna­niu upo­waż­nio­ny do repre­zen­to­wa­nia całe­go sądow­nic­twa admi­ni­stra­cyj­ne­go, Mia­sto Poznań, Wydział Stu­diów Edu­ka­cyj­nych UAM, prof. dr hab. Robert Grzesz­czak (WPiA UW, Prze­wod­ni­czą­cy KNP PAN), Towa­rzy­stwo im. Hipo­li­ta Cegiel­skie­go. Nie­któ­re uczel­nie wyż­sze zapo­wie­dzia­ły już ponad­to przy­zna­wa­nie indek­sów za suk­ces w naszej Olim­pia­dzie. Szcze­gó­ły w tym zakre­sie zosta­ną jed­nak poda­ne niebawem.

Szcze­gó­ły, regu­la­min oraz doku­men­ty zgło­sze­nio­we dostęp­ne są pod tym lin­kiem: http://​pra​waucz​nia​.pl/​i​i​-​e​d​y​c​j​a​-​o​l​i​m​p​i​a​d​y​-​w​i​e​d​z​y​-​o​-​p​r​a​w​a​c​h​-​u​c​z​n​ia/