Jak napi­sać charakterystykę?

Napisz sobie plan, każ­dy punkt to nowy aka­pit, wypisz wszyst­ko od myśl­ni­ków w brud­no­pi­sie i dopie­ro zacznij pisać:


  1. przed­staw boha­te­ra, podaj naj­waż­niej­sze informacje, 

  2. wygląd (od ogó­łu — do szcze­gó­łu) + cyta­ty; co robił? co lubił?

  3. uspo­so­bie­nie (jaki ma typ cha­rak­te­ru: intro­wer­tyk? eks­tra­wer­tyk? kapry­śny? marzy­ciel? śmie­szek?); cha­rak­ter i uza­sad­nie­nie: jaki miał sto­su­nek do innych? do sie­bie? do obo­wiąz­ków? do przyrody/zwierząt/pracy?; jakie ma poglą­dy? ide­ały? w co wierzy? 

  4. co sądzą o nim inni boha­te­ro­wie? (moż­na dodać cytaty)

  5. two­ja oce­na posta­ci: zga­dzasz się z poglą­da­mi? czy nie? dla­cze­go? lubisz tę postać czy nie? dlaczego?