Tag: ebook

Matura ustna 2024 i 2025

OPRACOWANIA pytań na matu­rę ustną

Black Friday: 40% rabatu na materiały edukacyjne!

Od dziś do nie­dzie­li 28.11.2021 w moim skle­pie inter­ne­to­wym 40% zniż­ki na wszyst­kie elek­tro­nicz­ne mate­ria­ły do nauki! Aby sko­rzy­stać z raba­tu wpisz w koszy­ku kod „MNIEJ”. Zniż­ka dzia­ła na ebo­oki, webi­na­ry, pla­ne­ry, plan­sze infor­ma­cyj­ne i ćwi­cze­nia (zarów­no...

Ebook “Jak pisać – Matura podstawowa” już w sklepie!

?JUŻ JEST? Ebo­ok “Jak pisać – matu­ra pod­sta­wo­wa”, dzię­ki któ­re­mu przy­go­tu­jesz się do pisa­nia wypra­co­wa­nia na matu­rze 2022! Zebra­łam wszyst­kie naj­waż­niej­sze ele­men­ty, któ­re oma­wiam na swo­ich zaję­ciach – sche­mat wypra­co­wań, zasady...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep