Od dziś do nie­dzie­li 28.11.2021 w moim skle­pie inter­ne­to­wym 40% zniż­ki na wszyst­kie elek­tro­nicz­ne mate­ria­ły do nauki! Aby sko­rzy­stać z raba­tu wpisz w koszy­ku kod „MNIEJ”. Zniż­ka dzia­ła na ebo­oki, webi­na­ry, pla­ne­ry, plan­sze infor­ma­cyj­ne i ćwi­cze­nia (zarów­no na kate­go­rię „egza­min ósmo­kla­si­sty”, jak i „matu­ra 2022”).

Nie napi­szę za cie­bie egza­mi­nu, ale mogę Ci pod­po­wie­dzieć, co i jak ćwi­czyć, aby osią­gnąć wyma­rzo­ny wynik! W ramach pro­mo­cji możesz kupić mię­dzy innymi:

Możesz tak­że zaosz­czę­dzić, kupu­jąc goto­we zestawy:

Kod rabatowy: MNIEJ