Ane­ta Kory­ciń­ska — Baba od pol­skie­go i Janek Bro­żek — kul­tu­ro­znaw­ca — dzie­li nas deka­da, co w kwe­stii zna­jo­mo­ści kul­tu­ry popu­lar­nej ozna­cza lata świe­tle. Inter­pre­tu­je­my tek­sty pio­se­nek i lubi­my się zaska­ki­wać. W pierw­szym odcin­ku z oka­zji Hal­lo­we­en mamy dla Cie­bie maska­ra­dę zwią­za­ną z zespo­łem Ich Tro­je. Nie jeste­śmy nawet tak pro­fe­sjo­nal­ni, jak Pod­sia­dło i Kotar­ski, ale na pew­no mniej śmieszni. 

Słu­chasz na wła­sną odpowiedzialność. 


- za opra­wę dźwię­ku do sta­nu słu­chal­no­ści odpo­wia­da: Moni­ka Adam­ska – Mięk­ko Stu­dio Głosu


- okład­kę zro­bi­ła dla nas: Zuzia Lachowicz