11 SUPERBOHATEREK na 11 listo­pa­da
hasło prze­wod­nie paź­dzier­ni­ko­wo-listo­pa­do­wej pro­mo­cji naszych warsztatów.


Dla­cze­go war­to prze­pro­wa­dzić te warsz­ta­ty z oka­zji Dnia Niepodległości?

Lek­cja demo­kra­cji i oby­wa­tel­sko­ści w prak­ty­ce dzię­ki wybo­rom prze­pro­wa­dzo­nym przez kla­sę. Oka­zja do uczniów i uczen­nic do stwo­rze­nia kam­pa­nii wybor­czej swo­ich superbohaterek.

Oka­zja do roz­mów o sil­ne i zna­cze­niu wol­no­ści (w tym wol­no­ści decy­do­wa­nia o swo­im życiu).

Pozna­nie histo­rii Pol­ski z innej per­spek­ty­wy tj. wybit­nych Polek — od kró­lo­wej Jadwi­gi po Wisła­wę Szymborską.


Spo­tka­nie kobiet z począt­ków XX wie­ku: Zofii Stry­jeń­skiej, Kry­sty­ny Skar­bek i Bar­ba­ry Apo­lo­nii Chałupiec.


Oka­zja do roz­mo­wy o nie­pod­le­gło­ści — w szer­szym kon­tek­ście, tj. nie tyl­ko o bitwach/ walkach/ żoł­nier­zach i Pił­sud­skim, lecz tak­że o tym, czym ta nie­pod­le­gło­ści jest dla nas dziś i czym może być w przyszłości. 


Ćwi­cze­nie umie­jęt­no­ści nie­zbęd­nych dla nie­pod­le­głe­go, wol­ne­go i demo­kra­tycz­ne­go kra­ju takich jak: świa­do­me podej­mo­wa­nie wła­snych decy­zji, wspól­ne wybie­ra­nie, nara­dza­nie się i nego­cjo­wa­nie.
 

SUPERBOHATERKI to ani­mo­wa­ne warsz­ta­ty Fun­da­cji Kosmos dla Dziew­czy­nek dla dzie­ci, w wie­ku 8 – 12 lat – adre­so­wa­ny do uczen­nic i uczniów młod­szych klas szko­ły pod­sta­wo­wej (IIIVI).

Boha­ter­ka­mi warsz­ta­tów są wspa­nia­łe Polki (jede­na­ście!). Odważ­nych, sil­nych i twór­czych kobiet, któ­re podą­ża­ły wła­sny­mi dro­ga­mi: agent­ka, hima­la­ist­ka, malar­ka, wyna­laz­czy­ni, bio­loż­ka, pisar­ka, kolek­cjo­ner­ka, aktor­ka, astro­nom­ka, wład­czy­ni, chemiczka. 

Róż­ni­ły je życio­ry­sy, zain­te­re­so­wa­nia i pasje. 

Połą­czy­ła jed­na rzecz: WSZYSTKIE BYŁY SUPER!

Wiesz, że o tym, czy i jaka wybit­na rodacz­ka zosta­nie patron­ką szko­ły albo roku decy­du­je zazwy­czaj gru­pa osób.

Warsz­ta­ty udo­stęp­nia­my bez­płat­nie nauczy­cie­lom i nauczy­ciel­kom po zapi­sach na stro­nie: SUPERBOHATERKI w Waszej kla­sie – Fun­da­cja Kosmos dla Dziew­czy­nek