To już nie­mal pew­ne. Od przy­szłe­go roku szkol­ne­go uczniów cze­ka­ją zmia­ny. W szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych poja­wi się nowy przed­miot. HiT, czy­li histo­ria i teraź­niej­szość, ma być uzu­peł­nie­niem histo­rii, w szcze­gól­no­ści tej doty­czą­cej dru­giej poło­wy XX wie­ku. Mini­ster edu­ka­cji i nauki ogło­sił, że eks­per­ci już pra­cu­ją nad pro­gra­mem HiT‑u, a nauczy­cie­le patrzą na to wszyst­ko z nie­po­ko­jem. – Myślę, że to znów będzie ad hoc przy­go­to­wa­ny jakiś pro­gram. Może to jest jed­na z metod doj­ścia do peł­nej ide­olo­gi­za­cji szko­ły – zauwa­ża Artur Sie­raw­ski, nauczy­ciel histo­rii. Podob­nie mówią też inni peda­go­dzy. – Mam wie­le obaw dla­te­go, że jest to bar­dzo enig­ma­tycz­nie przed­sta­wio­ne – twier­dzi Ane­ta Kory­ciń­ska, zna­na jako “Baba od pol­skie­go”. Co na to mło­dzi ludzie? Wię­cej w mate­ria­le wideo.

https://​wia​do​mo​sci​.wp​.pl/​h​i​t​-​b​e​d​z​i​e​-​n​o​w​y​-​p​r​z​e​d​m​i​o​t​-​w​-​s​z​k​o​l​e​-​m​a​m​-​w​i​e​l​e​-​o​b​a​w​-​6​6​9​8​0​6​9​0​2​7​0​8​0​3​21v

Mate­riał przy­go­to­wał Klau­diusz Micha­lec dla WP​.pl