Tag: superbohaterki

Trwają poszukiwania 225 lokalnych SUPERBOHATEREK

Ruszy­ły poszu­ki­wa­nia LOKALNYCH SUPERBOHATEREK! To mogą być posta­ci histo­rycz­ne lub współ­cze­sne, a zna­leźć je może­cie wszę­dzie: w rodzi­nie, szko­le, klu­bie spor­to­wym, miej­sco­wo­ści czy nawet w całym regionie.

Darmowe warsztaty dla szkół o superbohaterkach!

Kobie­ty sta­no­wią 30% naukow­ców na świe­cie, i jedy­nie 3% lau­re­atek Nagro­dy Nobla w naukach ści­słych. To bar­dzo mało, czas to zmienić!

Zostałam ambasadorką Fundacji Kosmos dla Dziewczynek!

Kosmos dla Dziew­czy­nek” – mądre, uczą­ce i wspie­ra­ją­ce roz­wój cza­so­pi­smo, a ja mogę być teraz jego częścią.

CZY WIESZ, ŻE Już sześcioletnie dziewczynki wierzą, że błyskotliwość jest cechą typową dla chłopców?

To też świet­ny pomysł na zaba­wę: wyty­puj­cie super­bo­ha­ter­ki w swo­jej pracy/szkole.

Kosmos Dla Dziewczynek: 11 SUPERBOHATEREK na 11 listopada

Warsz­ta­ty z oka­zji Dnia Niepodległości

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep