[współ­pra­ca bez­płat­na]  – uwa­żam, że to waż­ny pro­jekt i pasu­je do moich SUPERBAB 🙂

W szkol­nych pod­ręcz­ni­kach bra­ku­je róż­no­rod­nych wzor­ców kobie­cych, a patro­na­mi 90% szkół pod­sta­wo­wych w Pol­sce są mężczyźni!

Histo­rię nasze­go kra­ju two­rzy­ły set­ki wspa­nia­łych Polek. Opo­wia­da­my o nich w pierw­szym pol­skim her­sto­rycz­nym komik­sie „Karo­li­na i Kla­ra”, któ­ry od 2017 roku jest publi­ko­wa­ny w maga­zy­nie „Kosmos dla dziew­czy­nek”, a w 2021 roku został wyda­ny w for­mie książkowej.

Dzie­ci potrze­bu­ją peł­ne­go obra­zu świa­ta – z jego histo­rią i kul­tu­rą – w któ­rym KOBIETYMĘŻCZYŹNI, DZIEWCZYNKICHŁOPCY są na rów­ni obec­ne i obecni.

Ma to ogrom­ne zna­cze­nie dla dziew­czy­nek, któ­rych wzmac­nia­nie jest misją Fun­da­cji Kosmos dla Dziewczynek.

Pierw­sze efek­ty poszu­ki­wań zosta­ną przed­sta­wio­ne 8‑go mar­ca. 

To będzie wspa­nia­ły Dzień Kobiet!