Czy sły­sze­li­ście o Kle­men­ty­nie, któ­ra była pierw­szą Polką utrzy­mu­ją­cą się z pisa­nia i zało­ży­ła pierw­sze pol­skie pismo dla dzie­ci i młodzieży?

To dzi­siej­sza boha­ter­ka cyklu „Super­ba­by”!

Kle­men­ty­na z Tań­skich Hof­f­ma­no­wa to pol­ska pisar­ka, peda­goż­ka i dzia­łacz­ka spo­łecz­na. Pierw­sze lata życia spę­dzi­ła w Wyczuł­kach pod Socha­cze­wem, póź­niej wycho­wy­wa­ła się u powi­no­wa­tej ojca. Po jego śmier­ci Kle­men­ty­na zamiesz­ka­ła z mat­ką w ofi­cy­nie Pała­cu Błę­kit­ne­go i zaczę­ła stu­dio­wać na wła­sną rękę języ­ki, histo­rię i lite­ra­tu­rę pol­ską. Wyda­ła zbe­le­try­zo­wa­ny trak­tat peda­go­gicz­ny „Pamiąt­ka po dobrej mat­ce, czy­li ostat­nie jej rady dla cór­ki” pod pseu­do­ni­mem Mło­da Polka, w któ­rym postu­lo­wa­ła wycho­wy­wa­nie córek w duchu patrio­tycz­nym i prak­tycz­nym, oraz jego kon­ty­nu­ację „Ame­lia matką”.

Współ­pra­co­wa­ła z cza­so­pi­smem „Roz­ryw­ki wie­czor­ne”, a rok póź­niej zało­ży­ła pierw­sze pol­skie pismo dla dzie­ci i mło­dzie­ży, „Roz­ryw­ki dla dzie­ci”, w któ­rym uka­zy­wa­ły się baj­ki, opo­wia­da­nia i wier­sze. Zamie­ści­ła na jego łamach dwie powie­ści – „Listy Elż­bie­ty Rze­czyc­kiej do przy­ja­ciół­ki swej Urszu­li*** za pano­wa­nia Augu­sta III pisa­ne” i „Dzien­nik Fran­cisz­ki Kra­siń­skiej w ostat­nich latach Augu­sta III pisany”.

W 1825 roku zosta­ła efor­ką (inspek­tor­ką) war­szaw­skich szkół i pen­sji, a od następ­ne­go roku wykła­da­ła naukę oby­cza­jo­wą w Insty­tu­cie Guwer­nan­tek. W wie­ku 30 lat poślu­bi­ła histo­ry­ka Karo­la Boro­me­usza Hof­f­ma­na. Po wybu­chu powsta­nia listo­pa­do­we­go Kle­men­ty­na zało­ży­ła Zwią­zek Dobro­czyn­no­ści Patrio­tycz­nej War­sza­wia­nek i pra­co­wa­ła w laza­re­tach, opa­tru­jąc ran­nych. Przez jakiś czas Hof­f­ma­no­wie miesz­ka­li w Dreź­nie, a następ­nie prze­pro­wa­dzi­li się do Pary­ża. Kle­men­ty­na wyda­wa­ła tam „Nowe Roz­ryw­ki dla Dzie­ci”, napi­sa­ła rów­nież powie­ści „Jan Kocha­now­ski w Czar­no­le­sie”, „Karo­li­na” i „Kry­sty­na”, a tak­że poma­ga­ła w Towa­rzy­stwie Dobro­czyn­no­ści Dam Pol­skich. Zmar­ła na raka pier­si w wie­ku 46 lat.

Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? 😀 A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patron­ki. Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by