Tag: biografie

Adam Mickiewicz dziś byłby giga chadem

Adam Mic­kie­wicz, żyjąc dziś, był­by nie­zwy­kle popu­lar­ny. Znał 11 języ­ków, zara­biał ogrom­ne sumy na swo­ich dzie­łach, co pozwo­li­ło mu podró­żo­wać po Euro­pie. Już w mło­dym wie­ku stwo­rzył klu­czo­we utwo­ry roman­ty­zmu, jak “Oda do mło­do­ści” i “Bal­la­dy i roman­se”. Dla­cze­go więc nie jest przed­sta­wia­ny w szko­łach jako wzór do naśladowania?

Ile razy spisano Mickiewicza?

Poli­cja fran­cu­ska zain­te­re­so­wa­ła się Mic­kie­wi­czem w mar­cu 1844 roku, gdy w swo­ich wykła­dach ata­ko­wał kościół i nawo­ły­wał do soju­szu naro­dów cier­pią­cych, takich jak Pola­cy, Fran­cu­zi i Rosja­nie. W rapor­tach odno­to­wa­no, że Mic­kie­wicz pytał słu­cha­czy o goto­wość poświę­ce­nia się za spra­wę irlandz­kie­go agi­ta­to­ra O’Connella.

SUPERBABY: Aniela Pająkówna

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Kazimiera Zawistowska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Jadwiga Łuszczewska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Maria Kalergis

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Marcelina Czartoryska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Bronisława Ostrowska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Olga Boznańska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Anna Bilińska-Bohdanowiczowa

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Klementyna z Tańskich Hoffmanowa

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Maryla Wolska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Zofia Węgierska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Maria Sadowska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Anna Pustowójtówna

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Ewa Felińska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Maria Raszanowicz

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Emilia Plater

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Klaudyna Potocka

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Anna Olimpia Mostowska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Maria Wirtemberska

Kolej­na super­ba­ba w świe­cie pol­skiej lite­ra­tu­ry, o któ­rej zapew­ne nie słyszał_ś. 

Superbaby: Narcyza Żmichowska

Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? ? A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patronki.
Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by

Superbaby: Helena Modrzejewska

Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? ? A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patronki.
Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep