Czy sły­sze­li­ście o Mary­li, któ­ra była jed­ną z naj­waż­niej­szych poetek Mło­dej Polski?

To dzi­siej­sza boha­ter­ka cyklu „Super­ba­by”!

Mary­la Wol­ska, mło­do­pol­ska poet­ka, była cór­ką mala­rza Karo­la Młod­nic­kie­go i Wan­dy z domu Mon­né, autor­ki ksią­żek dla dzie­ci i tłu­macz­ki. W ich domu bywa­li naj­waż­niej­si arty­ści tam­tej epo­ki – Jan Matej­ko, Artur Grot­t­ger czy Kor­nel Ujej­ski. Mary­la ode­bra­ła sta­ran­ne domo­we wykształ­ce­nie i wzo­rem rodzi­ców od naj­młod­szych lat zaj­mo­wa­ła się malar­stwem i pisa­niem. W wie­ku czter­na­stu lat wybra­ła się z rodzi­ca­mi na kon­cert Igna­ce­go Pade­rew­skie­go, w któ­rym natych­miast się zako­cha­ła. Mimo tego uczu­cia wyszła za mąż za Wacła­wa Wol­skie­go, inży­nie­ra i przed­się­bior­cy naf­to­we­go, z któ­rym zamiesz­ka­ła w domu na przed­mie­ściu Halickim.
Nie­ba­wem zaczę­ła pisać pierw­sze wier­sze i pro­wa­dzić salon lite­rac­ki, udzie­la­ła się tak­że w pra­cach Lwow­skie­go Koła Lite­rac­kie­go im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza i w „Sło­wie Pol­skim”. Utrzy­my­wa­ła kon­tak­ty z naj­więk­szy­mi arty­sta­mi swo­ich cza­sów, wspie­ra­ła tak­że młod­szych, począt­ku­ją­cych – Julia­na Tuwi­ma i Marię Paw­li­kow­ską-Jasno­rzew­ską. Mia­ła pię­cio­ro dzie­ci, z któ­rych jed­na cór­ka, Beata Obe­r­tyń­ska, zosta­ła poet­ką i pro­za­tor­ką, a inna – Anie­la Paw­li­kow­ska – malarką.
Pod­czas I woj­ny świa­to­wej pra­co­wa­ła jako pie­lę­gniar­ka, póź­niej jed­nak nad­szedł sze­reg cio­sów od losu – śmierć syna zadrę­czo­ne­go przez nacjo­na­li­stów ukra­iń­skich, a w następ­nych latach zmarł jej mąż, mat­ka i dru­gi syn. Uda­ło jej się wró­cić do pisa­nia, w jej póź­nych utwo­rach domi­nu­je temat utra­ty i odcho­dze­nia. Ona sama zmar­ła w swo­im domu w wie­ku 57 lat.

Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? 😀 A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patron­ki. Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by