Czy sły­sze­li­ście o Anie­li, któ­ra była jed­ną z naj­waż­niej­szych mło­do­pol­skich mala­rek? To dzi­siej­sza boha­ter­ka cyklu „Super­ba­by”! Anie­la to mło­do­pol­ska malar­ka i mat­ka Sta­ni­sła­wy Przy­by­szew­skiej. Jej ojciec, stan­gret, pra­co­wał w mająt­ku Hele­ny i Mie­czy­sła­wa Paw­li­kow­skich, któ­rzy obję­li mece­na­tem maleń­ką Anie­lę i trak­to­wa­li ją jak człon­ka rodzi­ny. Dzię­ki ich wspar­ciu ukoń­czy­ła semi­na­rium nauczy­ciel­skie i uczy­ła się rysun­ku na warsz­ta­tach Ada­ma Boniec­kie­go. Paw­li­kow­scy ufun­do­wa­li jej rów­nież comie­sięcz­ne sty­pen­dium w wyso­ko­ści 150 flo­re­nów, co pozwo­li­ło jej wyje­chać do Pary­ża na stu­dia malar­skie. W sto­li­cy Fran­cji pobie­ra­ła pry­wat­ne lek­cje u Caro­lu­sa-Dura­na, a tak­że wysta­wi­ła swój obraz na Salo­nie. Po ukoń­cze­niu nauki prze­nio­sła się do Lwo­wa, gdzie wyna­ję­ła wła­sną pra­cow­nię. Tam pozna­ła lite­ra­ta Anto­nie­go Potoc­kie­go, z któ­rym nawią­za­ła romans, a następ­nie zarę­czy­ła się. Prze­ko­nał on malar­kę, by poży­czy­ła mu pie­nią­dze na roz­wój arty­stycz­ne­go wydaw­nic­twa, po czym znik­nął. Nie­dłu­go póź­niej pozna­ła Sta­ni­sła­wa Przy­by­szew­skie­go, któ­ry przy­je­chał do Lwo­wa wygło­sić odczyt o Cho­pi­nie. Ocza­ro­wa­na zna­nym pisa­rzem Anie­la nawią­za­ła z nim kon­takt. On zaczął pole­gać na niej, pro­sząc ją regu­lar­nie o pożycz­kę pie­nię­dzy. Nawią­zał się nimi romans, któ­ry zaowo­co­wał cią­żą malar­ki. 1 paź­dzier­ni­ka 1900 roku uro­dzi­ła się ich cór­ka Sta­ni­sła­wa. Przy­by­szew­ski po śmier­ci pierw­szej żony Dagny poślu­bił Jadwi­gę Kaspro­wi­czo­wą, Anie­la zaję­ła się zaś wycho­wy­wa­niem dziec­ka i pró­ba­mi łącze­nia tego z dal­szym roz­wo­jem karie­ry arty­stycz­nej. Jed­nak jako pan­na z dziec­kiem spo­tka­ła się ze spo­łecz­nym odrzu­ce­niem i potę­pie­niem. Po nie­po­wo­dze­niach we Lwo­wie, Wied­niu i Mona­chium prze­nio­sła się z cór­ką do Pary­ża, gdzie wyna­ję­ła pra­cow­nię na Mont­par­nas­se. Bie­da i trud­ne warun­ki odbi­ły się jed­nak na jej zdro­wiu i zmar­ła w wie­ku 48 lat na zapa­le­nie płuc. Bio­gra­fie wszyst­kich super­bab znaj­dzie­cie na mojej stro­nie pod tagiem “patron­ki”. #super­ba­by #patron­ki #sta­ni­sła­wa­przy­by­szew­ska #sta­ni­sla­wa­przy­by­szew­ska #Anie­la­Pa­ją­ków­na
Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? 😀 A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patron­ki. Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by