Czy sły­sze­li­ście o Bro­ni­sła­wie, któ­ra była jed­ną z naj­waż­niej­szych poetek Mło­dej Pol­ski? To dzi­siej­sza boha­ter­ka cyklu „Super­ba­by”! Bro­ni­sła­wa Ostrow­ska, mło­do­pol­ska poet­ka, była cór­ką budow­ni­cze­go mostów kole­jo­wych. Jej trzy sio­stry zmar­ły w dzie­ciń­stwie, a gdy mia­ła 11 lat, jej mat­ka zosta­ła oskar­żo­na o mor­der­stwo. W gło­śnym pro­ce­sie ska­za­no ją na cięż­kie robo­ty na Sybe­rii. Bro­ni­sła­wa ukoń­czy­ła war­szaw­skie gim­na­zjum, po śmier­ci ojca wyszła zaś za mąż za rzeź­bia­rza Sta­ni­sła­wa Kazi­mie­rza Ostrow­skie­go, z któ­rym mia­ła cór­kę Hali­nę. Rok po ślu­bie wyda­ła debiu­tanc­ki tom poezji, „Opa­le”, a w następ­nych latach uka­zy­wa­ły się kolej­ne. Bro­ni­sła­wa bywa­ła we Fran­cji, gdzie bra­ła udział w pra­cach Towa­rzy­stwa Arty­stów Pol­skich, zaś w cza­sie I woj­ny świa­to­wej prze­by­wa­ła w Char­ko­wie, pro­wa­dząc dzia­łal­ność lite­rac­ka i patrio­tycz­ną. Poza poezją pisa­ła tak­że książ­ki dla dzie­ci i tłu­ma­czy­ła wier­sze fran­cu­skie. Zmar­ła w wie­ku 47 lat i zosta­ła pocho­wa­na na cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim. Bio­gra­fie wszyst­kich super­bab znaj­dzie­cie na mojej stro­nie pod tagiem “patron­ki”. #super­ba­by #patron­ki #bro­ni­sła­wa­ostrow­ska
Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? 😀 A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patron­ki. Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by