Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Gdy­by Adam Mic­kie­wicz żył teraz, był­by giga cha­dem! Facet znał co naj­mniej 11 języ­ków i na samych poezjach wyda­nych przez Józe­fa Mucz­kow­skie­go zaro­bił rów­no­war­tość 1,75 kg czy­ste­go zło­ta, dzię­ki cze­mu mógł wyje­chać w podróż po Euro­pie. Na innych utwo­rach zaro­bił jesz­cze wię­cej, np. za same­go “Pana Tade­usza” zaro­bił rów­no­war­tość pół milio­na złotych.

Do tego udo­wod­nił wszyst­kim, że nie trze­ba mieć 50 lat doświad­cze­nia, żeby osią­gnąć suk­ces – mani­fe­sty pro­gra­mo­we roman­ty­zmu, czy­li “Odę do mło­do­ści” i póź­niej­sze “Bal­la­dy i roman­se” napi­sał mając odpo­wied­nio 22 i 24 lata.

I teraz naj­waż­niej­sze pyta­nie: dla­cze­go w szko­łach nie poka­zu­je się, że to może być wzór do naśladowania?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?