Czy sły­sze­li­ście o Oldze, któ­ra była naj­słyn­niej­szą Pol­ską malar­ką prze­ło­mu XIXXX wieku?

To dzi­siej­sza boha­ter­ka cyklu „Super­ba­by”!

Olga Boznań­ska uczy­ła się malar­stwa pod kie­run­kiem Kazi­mie­rza Pochwal­skie­go i Józe­fa Sie­dlec­kie­go. Póź­niej uczęsz­cza­ła na Wyż­sze Kur­sy dla Kobiet im. A. Bara­niec­kie­go, a następ­nie wyje­cha­ła do Mona­chium, gdzie kształ­ci­ła się w pry­wat­nych szko­łach Kar­la Kri­chel­dor­fa i Wil­hel­ma Dürra.

Po ukoń­cze­niu nauki otwar­ła wła­sną pra­cow­nię i po raz pierw­szy wysta­wi­ła swój obraz w Pary­żu. Dwa lata póź­niej prze­nio­sła się tam, zachę­co­na cie­płym przy­ję­ciem jej dotych­cza­so­wej twór­czo­ści. Nie­ba­wem zosta­ła człon­kiem Towa­rzy­stwa Arty­stów Pol­skich „Sztu­ka” i urzą­dzi­ła swo­ją pierw­szą indy­wi­du­al­ną wysta­wę. Suk­ce­som arty­stycz­nym towa­rzy­szy­ły jed­nak nie­szczę­ścia w życiu pry­wat­nym — zmarł jej ojciec, roz­sta­ła się z narze­czo­nym, mala­rzem Józe­fem Czaj­kow­skim, a jej sio­stra cier­pia­ła na zabu­rze­nia psy­chicz­ne i popa­dła w alkoholizm.

W następ­nych latach otrzy­ma­ła pre­sti­żo­we nagro­dy — zło­ty medal na mię­dzy­na­ro­do­wej wysta­wie w Mona­chium, srebr­ny medal na mię­dzy­na­ro­do­wej wysta­wie w Amster­da­mie, Fran­cu­ską Legię Hono­ro­wą, Grand Prix na Wysta­wie Expo w Pary­żu i order Polo­nia Resti­tu­ta. Jed­nak po pierw­szej woj­nie świa­to­wej moda na jej obra­zy prze­mi­nę­ła. Mniej­sza licz­ba zamó­wień spra­wi­ła, że Olga musia­ła utrzy­my­wać się z wynaj­mu kamie­ni­cy w Kra­ko­wie. Opie­ko­wa­ła się psa­mi i mysza­mi, któ­re znisz­czy­ły część jej obra­zów. Zmar­ła w wie­ku 75 lat w Paryżu.

Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? 😀 A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patron­ki. Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by