Dziś świę­tu­je­my Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet i Dziew­cząt w Nauce
Według danych UNESCO (2014−2016) tyl­ko oko­ło 30% wszyst­kich stu­den­tek wybie­ra kie­run­ki zwią­za­ne z nauka­mi ścisłymi. 
Na całym świe­cie odse­tek kobiet jest szcze­gól­nie niski w obsza­rze tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych (3%), nauk przy­rod­ni­czych, matematyki 
sta­ty­sty­ki (5%) oraz inży­nie­rii, pro­duk­cji i budow­nic­twa (8%).
——
Wg rapor­tu postaw spo­łecz­nych prze­pro­wa­dzo­ne­go przez 3m (Sta­te of Scien­ce Index) 87% respon­den­tów uzna­ło, że brak kobiet w nauce to nie­wy­ko­rzy­sta­nie potencjału! 
— —  — -
Nauka wywo­dzi się z uni­wer­sal­nej cie­ka­wo­ści, któ­ra czy­ni nas ludź­mi, i zada­je pyta­nia, któ­re są wspól­ne dla nas wszyst­kich. Jest nam pil­nie potrzeb­na do budo­wa­nia bar­dziej inklu­zyw­nych, trans­for­ma­tyw­nych i odpo­wie­dzial­nych eko­sys­te­mów nauki i tech­no­lo­gii, któ­re będą wol­ne od uprze­dzeń i dyskryminacji.
Tym­cza­sem: wie­cie, że zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patron­ki. A wie­le dziew­cząt nadal nie wie­rzy, że może zająć się nauką? 
“Mię­dzy 11 – 12 rokiem życia przy­pa­da okres naj­więk­sze­go zain­te­re­so­wa­nia dziew­cząt nauka­mi ści­sły­mi. Nie­ste­ty, ta fascy­na­cja nie trwa dłu­go, bo już po 4 latach zain­te­re­so­wa­nie gwał­tow­nie słabnie”.
“81 proc. matu­rzy­stek nie jest w sta­nie podać żad­nej inżynierki,
ponie­waż nigdy o takiej nie sły­sza­ły w szko­le, w mediach, ani od zna­jo­mych” (wg danych Fun­da­cji It Girls)
Jak zatem wspie­rać dziew­czyn­ki, by to zmienić?
Jak to zrobić? 
Czy jest na to prze­strzeń w szkole?
Sprawdź­my!
— —  —  — -
UWAGA: Każ­dy, kto uczy, może i powi­nien sam dobie­rać tek­sty kul­tu­ry i uzu­peł­niać pod­sta­wę pro­gra­mo­wą, bo wyglą­da to tak:
Ile tek­stów filo­zo­fek poznasz pod­czas szkol­nej edu­ka­cji? 0
W kla­sach 1 – 4 SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ (for­ma matu­ry 2023)
Ile lek­tur napi­sa­ły kobiety?
Na pozio­mie podstawowym:
- wśród obowiązkowych:
Orzesz­ko­wa, Krall, Tokarczuk
oraz poet­ki:
Szym­bor­ska, Poświa­tow­ska, Osiecka
- wśród uzupełniających:
Orzesz­ko­wa, Nał­kow­ska, Kossak-Szczucka
oraz poet­ki:
Konop­nic­ka, Kamień­ska, Świrsz­czyń­ska, Hartwig
Na pozio­mie rozszerzonym:
- wśród obo­wiąz­ko­wych: 0
- wśród uzupełniających:
Zapol­ska, Lubieniecka-Baraniak
W kla­sach 7 – 8 SP
Ile lek­tur obo­wiąz­ko­wych napi­sa­ły kobie­ty? 0
W kla­sach 4 – 6 SP
Ile lek­tur obo­wiąz­ko­wych napi­sa­ły kobie­ty? 0
W kla­sach 1 – 3 SP (prze­zna­czo­ne do wspól­ne­go czytania)
Ile lek­tur napi­sa­ły kobie­ty? – 16
Zatka­ło kakao?!
— —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Co mogę zrobić?
- edu­ko­wać
- infor­mo­wać
- pisać herstorie.
-> Zapra­szam do moje­go cyklu: #patron­ki #super­ba­by (co czwar­tek inna super­ba­ba), a tak­że do roz­mów o femi­na­ty­wach, któ­rych prze­pro­wa­dzi­łam już wie­le. (Szy­ku­ję z tych wszyst­kich histo­rii ksią­żecz­kę do edu­ka­cji domowej). 
♥️🧠♥️🧠♥️🧠♥️🧠
-> Zapra­szam na pro­fil i stro­nę Fun­da­cja ITgirls, gdzie do pobra­nia ebo­ok (DZISIAJ MA ON PREMIERĘ):
“Jak wspie­rać dziew­czyn­ki w odkry­wa­niu nauk ścisłych”
A w nim:
🚀47 stron porad­ni­ka dla rodzi­ców, opie­ku­nów oraz nauczy­cie­li, w tym mię­dzy innymi:
➡️Ste­reo­ty­py – jak wpły­wa­ją na nasze wybo­ry życiowe.
➡️Jak mądrze wspie­rać dziec­ko w wybo­rze ścież­ki zawodowej?
➡️Dla­cze­go femi­na­ty­wy są ważne.
➡️118 stro­ny dodat­ku “Kobie­ty w IT i dla­cze­go war­to uświa­da­miać dziew­czyn­kom, że świat IT ma im wie­le do zaoferowania.”
🌸📚♥️🚀
♥️🧠♥️🧠♥️🧠♥️🧠
-> Zapra­szam do śle­dze­nia akcji poszu­ki­wa­nia lokal­nych super­bo­ha­te­rek, któ­rą pro­wa­dzi “Kosmos dla Dziew­czy­nek” Kosmos dla Dziewczynek
♥️🧠♥️🧠♥️🧠♥️🧠
-> Zapra­szam do śle­dze­nia pro­fi­lu: Jak wycho­wy­wać dziew­czyn­ki
— —  — –
“Jeśli mamy spro­stać ogrom­nym wyzwa­niom XXI wie­ku – od zmian kli­ma­tycz­nych po tech­no­lo­gicz­ne – będzie­my musie­li pole­gać na nauce 
i mobi­li­zo­wać wszyst­kie nasze zaso­by. Dla­te­go świat nie może sobie pozwo­lić na utra­tę poten­cja­łu, inte­li­gen­cji lub kre­atyw­no­ści tysię­cy kobiet, któ­re są ofia­ra­mi głę­bo­ko zako­rze­nio­nych nierówności 
i uprze­dzeń”
– wska­zu­je Audrey Azo­ulay, dyrek­tor gene­ral­na UNESCO.