Któ­ra z nas nie lubi Bukow­skie­go i skąd wiesz, że obie? Gości­nią nowe­go odcin­ka pod­ca­stu „Kobie­ty obja­śnia­ją świat” jest Ane­ta Kory­ciń­ska, polo­nist­ka, peda­goż­ka, @babaodpolskiego Roz­ma­wia­my o rów­no­ści w języ­ku, pochy­la­my się nad awan­tu­rą o femi­na­ty­wy i cie­szy­my z poja­wią­cych się w powszech­nym uży­ciu form gen­de­ro­wo neu­tral­nych. Sien­kie­wi­cza odda­je­my na prze­miał, nie zga­dza­my się na slut-sha­ming Łęc­kiej, wcią­ga­my na listę lek­tur tek­sty Dziar­my i Young Leosi. Pada też kil­ka słów o wyzwa­la­ją­cej mocy wul­ga­ry­zmów z „wypier­da­lać” Straj­ku Kobiet na cze­le. Zapra­szam do słu­cha­nia!

— —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Pod­cast „Kobie­ty obja­śnia­ją świat” znaj­dziesz tu:
*Spo­ti­fy
*YouTu­be
*Tidal
*Apple Pod­ca­sts
*Google Pod­ca­sts
*Ama­zon Music

Odcin­ki uka­zu­ją się co dwa tygo­dnie.
Nagra­nie: stu­dio Café Olé