ALEKSANDRA PUCUŁEK zapro­si­ła mnie do „Szko­ły marzeń”, pod­ca­stu RADIO ZET, byśmy mogły poroz­ma­wiać o mojej decy­zji o odej­ściu ze szko­ły i naj­lep­szej pra­cy na świe­cie.
Bar­dzo dzię­ku­ję za tę roz­mo­wę i pod­su­mo­wa­nie dzie­się­ciu lat w branży.