Nauka wywo­dzi się z uni­wer­sal­nej cie­ka­wo­ści, któ­ra czy­ni nas ludź­mi, i zada­je pyta­nia, któ­re są wspól­ne dla nas wszyst­kich. Jest nam pil­nie potrzeb­na do budo­wa­nia bar­dziej inklu­zyw­nych, trans­for­ma­tyw­nych i odpo­wie­dzial­nych eko­sys­te­mów nauki i tech­no­lo­gii, któ­re będą wol­ne od uprze­dzeń i dys­kry­mi­na­cji” – to sło­wa Audrey Azo­ulay, dyrek­tor gene­ral­nej UNESCO, któ­re war­to przy­po­mnieć wszyst­kim specjalistom/kom ds. HR.

Odse­tek kobiet w obsza­rze bran­ży STEM (scien­ce, tech­no­lo­gy, engi­ne­ering, mathe­ma­tics) to wg danych UNESCO zale­d­wie 16%, a jedy­nie 30% wszyst­kich stu­den­tek wybie­ra kie­run­ki zwią­za­ne z nauka­mi ścisłymi.

Pro­ble­mem nie jest brak zain­te­re­so­wa­nia nauką i tech­no­lo­gia­mi wśród mło­dych kobiet , ale jak wyni­ka z nie­za­leż­ne­go rapor­tu 3M (Sta­te of Scien­ce Index) – ubó­stwo oraz uprze­dze­nia społeczne.

Dla­te­go tak waż­ne jest, by nie mar­no­wać poten­cja­łu, wspie­rać i przy­po­mi­nać, że nauka nie ma żad­ne­go związ­ku z płcią i każ­dy może być cie­ka­wy świa­ta. Jest to zada­nie nie tyl­ko dla bli­skie­go oto­cze­nia mło­dych osób, lecz przede wszyst­kim dla kor­po­ra­cji i mediów, cho­ciaż nie uwzględ­nia się ich roli w roz­wo­ju czło­wie­ka, to jed­nak stety/niestety mają zna­czą­cy wpływ na kształ­to­wa­nie postaw. 

Taki też cel przy­świe­cał zor­ga­ni­zo­wa­ne­mu w dniach 7 – 8 czerw­ca 2022 w War­saw Expo XXI przez Fun­da­cję Edu­ka­cyj­ną Per­spek­ty­wy Women in Tech mię­dzy­na­ro­do­we­go spo­tka­nia kobiet nauki, biz­ne­su i tech­no­lo­gii, (https://​wome​nin​tech​sum​mit​.pl/), któ­re dzie­li­ły się swo­im dorob­kiem nauko­wym i wizja­mi przy­szło­ści tech­no­lo­gicz­nej świata.

Oczy­wi­ście było to spo­tka­nie góry z górą, przy­zna­wa­nie nagród bran­żo­wych itd., ale to, co mnie szcze­gól­nie zachwy­ci­ło, to dar­mo­wy udział dla mło­dych ludzi, któ­rzy wybie­ra­ją swo­ją przy­szłą dro­gę życio­wą. Dodat­ko­wo na jed­nym ze zdjęć udo­stęp­niam Wam infor­ma­cje o sty­pen­diach i obo­zach edu­ka­cyj­nych ze wspar­ciem mentorów. 

Fre­kwen­cja pod­czas wyda­rze­nia na czte­rech peł­nych salach kon­fe­ren­cyj­nych przy­po­mi­na­ła tę, któ­rą miał Dawid Pod­sia­dło na ostat­nich kon­cer­tach – ogrom ludzi! Dodat­ko­wo 100 spe­cja­li­stycz­nych warsz­ta­tów, stre­fy men­to­rin­gu (!), tar­gi pra­cy firm i insty­tu­cji, któ­rym szcze­gól­nie zale­ży na zatrud­nia­niu kobiet – mam NADZIEJĘ, że nie na bez­płat­ne staże ;).

Oby wizja sio­strzeń­stwa i odpo­wie­dzial­no­ści spo­łecz­nej biz­ne­sów nie­dłu­go sta­ła się nor­mą! HOWK!

Na zdję­ciu jestem ja oraz Per­spek­ty­wicz­na Matu­rzyst­ka 🙂

Naj­now­szy raport stwo­rzo­ny przez Per­spek­ty­wy Women in Tech oraz Ośro­dek Prze­twa­rza­nia Infor­ma­cji „Kobie­ty na Poli­tech­ni­kach 2022” moż­na pobrać ze stro­ny:http://​www​.dziew​czy​ny​na​po​li​tech​ni​ki​.pl/​p​d​f​y​/​r​a​p​o​r​t​-​k​o​b​i​e​t​y​-​n​a​-​p​o​l​i​t​e​c​h​n​i​k​a​c​h​-​2​0​2​2​.​pdf