Tag: radio

Chillizet | Tomasz Śliwiński “Na chilloucie”: jak zachęcać dzieci i młodzież do czytania?

Czy da się zachę­cić je jesz­cze do czy­ta­nia kla­sy­ki literatury? 

Trójka Polskie Radio: Essa, gilbert, a może coś innego?

Trwa ple­bi­scyt na “Mło­dzie­żo­we sło­wo roku”Trójka Pol­skie Radio

TRÓJKA: Czy emotikony zawsze ułatwiają komunikację?

Dla­cze­go emo­ti­ko­ny prze­cho­dzą już do lamusa?

Trójka – Program 3 Polskiego Radia: mówiłam z RiGCZem o essie

Arty­kuł oraz link do audycji. 

Radio ZET: Przeżyłam żałobę, ale odchodzę ze szkoły. I nie chodzi o pieniądze #szkołamarzeń

Alek­san­dra Pucu­łek zapro­si­ła mnie do „Szko­ły marzeń”, pod­ca­stu Radio ZET, byśmy mogły poroz­ma­wiać o mojej decy­zji o odej­ściu ze szko­ły i naj­lep­szej pra­cy na świecie. 

Na Rapie – audycja Radio Wnet – odbrązawiam i mówię słowo: “cipka”

Mówię o depre­sji swe­trach, edu­ka­cji, odbrą­za­wia­niu, Nur­cu, ana­li­zie i inter­pre­ta­cji – mam nadzie­ję, ze wyszło zabaw­nie i sensownie 🙂

Baba na majku – “Na Rapie” w Radio Wnet

Ana­li­za i inter­pre­ta­cja tek­stów hipho­po­wych – 25.02.20201 godz. 21.00