Mia­łam wiel­ką przy­jem­ność odwie­dzić stu­dio Chil­li­zet i poroz­ma­wiać w audy­cji Toma­sza Śli­wiń­skie­go „Na chil­lo­ucie” o czy­tel­nic­twie wśród mło­dych osób.