Jak wie­le razy zasta­na­wia­li­śmy się, czy w narzęd­ni­ku licz­by mno­giej powin­ni­śmy zasto­so­wać koń­ców­kę „-mi” czy „-ami”? 🤔
Więk­szość rze­czow­ni­ków będzie mia­ła jedy­nie „-mi”, zatem „brać­mi”, „koń­mi”, „księż­mi”.
😳A co z tymi for­ma­mi?
➖gwoźdź­mi czy gwoź­dzia­mi?
➖dłoń­mi czy dło­nia­mi?
➖kość­mi czy kościa­mi?
➖gęśmi czy gęsia­mi?
➖gałęź­mi czy gałę­zia­mi?
➖ość­mi czy ościa­mi?
➖skroń­mi czy skro­nia­mi?
➖sań­mi czy sania­mi?

👉Odpo­wiedź jest dobra i zła jed­no­cze­śnie: obie for­my są popraw­ne i w powyż­szych wyra­zach moż­na sto­so­wać obocz­nie zakoń­cze­nia „ami/mi” istot­na jest jedy­nie ich spój­ność w tek­ście.

Wyja­śni­łam? Mam nadzie­ję, że tak/nie – obie odpo­wie­dzi poprawne 😅