Kolej­ny raz mia­łam oka­zję wypo­wie­dzieć się na temat języ­ka młodzieżowego. 

Nagra­nie audy­cji Kata­rzy­ny Cygler jest dostęp­ne na stro­nie Radia:

Moim numer jeden jest oczy­wi­ście “essa”: