Tytuł audy­cji: Pora na Trój­kę
Pro­wa­dzi: Łukasz Sobo­lew­ski
Autor mate­ria­łu repor­ter­skie­go: Józef Nie­wia­row­ski
Data emi­sji: 23.09.2022
Godzi­na emi­sji: 7.16

– W języ­ku kreu­je­my też swój wize­ru­nek, to jest potrzeb­ne, kie­dy się dora­sta. Kie­dyś mogło nas bawić, że ktoś kogoś nazy­wa dzba­nem, bo sami byśmy na to nie wpa­dli, ale dzi­siaj już dosko­na­le wie­my, kto dzba­nem jest, a kto nie – doda­je “baba od polskiego”.