Opis auto­ra: Back to life, back to scho­ol – w powra­ca­ją­cym do żywych TECHNO_POLO Pod­cast posłu­cha­cie o tym, jak się żyje w dzi­siej­szej szko­le i jak się ona zmie­nia. Do współ­two­rze­nia odcin­ka zapro­si­łem oso­by uczą­ce pol­skie­go w war­szaw­skich lice­ach – razem opo­wia­da­my o tym, jakie pro­ce­sy zacho­dzą z dala od poli­tycz­nej woj­ny z pierw­szych stron gazet. Dzię­ku­ję za współ­pra­cę Klau­dii Mróz , Ane­cie Kory­ciń­skiej , oraz oso­bom nauczy­ciel­skim z “Dwój­ki” 2SLO i innym.