Z oka­zji 200. rocz­ni­cy uro­dzin Cypria­na Kami­la Nor­wi­da Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki, wspól­nie z Kan­ce­la­rią Pre­ze­sa Rady Mini­strów ogło­si­ło kon­kurs doty­czą­cy życia i twór­czo­ści wybit­ne­go pol­skie­go poety „Bo pięk­no na to jest, by zachwy­ca­ło… kre­atyw­nie o życiu i twór­czo­ści Cypria­na Kami­la Norwida”.

Kon­kurs skie­ro­wa­ny jest do uczniów publicz­nych i nie­pu­blicz­nych szkół ponad­pod­sta­wo­wych oraz nauczy­cie­li – opie­ku­nów mery­to­rycz­nych tych uczniów.

Kon­kurs jest dwu­eta­po­wy. Pierw­szy etap roz­strzy­ga­ją kura­to­rzy oświa­ty, dru­gi komi­sja w MEiN, a jego przed­mio­tem jest pro­jekt edu­ka­cyj­ny z ele­men­ta­mi pra­cy badaw­czej, przed­sta­wia­ją­cy wybra­ne aspek­ty życia lub twór­czo­ści Cypria­na Kami­la Nor­wi­da – wybit­ne­go pol­skie­go poety.

Pro­jekt ma być przy­go­to­wa­ny przez ucznia, pod opie­ką mery­to­rycz­ną nauczy­cie­la. Aby przy­go­to­wać pro­jekt edu­ka­cyj­ny nale­ży zalo­go­wać się do Zin­te­gro­wa­nej Plat­for­my Edu­ka­cyj­nej dostęp­nej pod adre­sem www​.zpe​.gov​.pl. Następ­nie przejść w kata­lo­gu do sek­cji „Moje mate­ria­ły” i klik­nąć przy­cisk „Przejdź do kre­ato­ra”. Wów­czas nastą­pi prze­kie­ro­wa­nie do kre­ato­ra, w któ­rym nale­ży utwo­rzyć mate­riał. Instruk­cja do kre­ato­ra e‑materiałów znaj­du­je się pod lin­kiem https://​sta​tic​.zpe​.gov​.pl/​p​o​r​t​a​l​/​f​/​r​e​s​/​R​S​5​j​H​v​E​T​U​s​f​n​T​/​1​6​2​6​8​5​6​7​9​2​/​2​B​z​7​2​n​K​e​Z​i​z​S​V​X​t​a​j​s​N​t​J​1​O​P​Z​k​F​f​u​j​S​2​.​pdf