Już 13 paź­dzier­ni­ka wystą­pię na Dzień Poraż­ki 2021 onli­ne
Wezmę udział w pane­lu dys­ku­syj­nym, na któ­rym będzie mowa mię­dzy inny­mi o lek­cjach, któ­re w obsza­rze edu­ka­cji musi­my wycią­gnąć z epi­de­mii Covi­du.
Pol­ska szko­ła wyma­ga zmian, a takie zda­rze­nia jak pan­de­mia, mimo wie­lu zwią­za­nych z nią tra­ge­dii, mogą być dobrym impul­sem do zmia­ny spo­so­bu, sty­lu i celu ucze­nia. 🤔
👉 Przy­kła­dy takie­go inne­go podej­ścia do ucze­nia znaj­dzie­cie w załą­czo­nym fil­mie.
📢Posłu­chaj­cie mnie na żywo! 
Roz­mo­wę prze­pro­wa­dził nie­oce­nio­ny Mar­tin Kal­khoff – Brand­Doc­tor!
👉 Dołącz do Dnia Poraż­ki i posłu­chaj wystą­pień pozo­sta­łych Gości i Gościń! 👉 https://​dzien​po​raz​ki​.pl/

#dzień­po­raz­ki #dobra­po­raż­ka