Podob­no tre­ning czy­ni mistrza (o czym prze­ko­na­li się wszy­scy ci, któ­rzy zgod­nie z moimi pora­da­mi pisa­li co naj­mniej dwie roz­praw­ki w mie­sią­cu), ale ile moż­na prze­ra­biać te same tema­ty z arku­szy CKE z poprzed­nich lat? Co roku przy­go­to­wu­ję kil­ka­dzie­siąt osób do matu­ry i obser­wu­ję ten sam pro­blem – nawet jeśli oso­by piszą­ce wie­dzą, co chcą prze­ka­zać, na począt­ku zde­rza­ją się ze ścia­ną. Sche­mat roz­praw­ki wyda­je się nie­zro­zu­mia­ły, a argu­men­tów… po pro­stu brakuje.

Jaka jest tego przy­czy­na? To zda­je się oczy­wi­ste – bra­ku­je kla­row­nej infor­ma­cji o tym, jak napi­sać roz­praw­kę matu­ral­ną od A do Z. Prze­cież to jest kon­wen­cja, któ­ra rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi! A to ozna­cza, że moż­na się ich nauczyć – wystar­czy odro­bi­na ćwi­czeń, a pisa­nie zgod­nie ze wzo­rem wcho­dzi w nawyk.

Te ćwi­cze­nia dosta­jesz ZA DARMO przy zaku­pie ebo­oka „Jak pisać – Matu­ra pod­sta­wo­wa”!


Ponie­waż jed­nak wiem, że naj­le­piej zapa­mię­tu­je­my, gdy samo­dziel­nie wyko­nu­je­my zada­nia, posta­no­wi­łam przy­go­to­wać zestaw ćwi­czeń inte­rak­tyw­nych do rozprawki!

Rozprawka maturalna – ćwiczenia online

Przy­go­to­wa­ne prze­ze mnie ćwi­cze­nia inte­rak­tyw­ne to zestaw 3 zadań, dzię­ki któ­rym opa­nu­jesz naj­bar­dziej pro­ble­ma­tycz­ne. Zada­nia mają for­mę taką, jaką znasz z popu­lar­nych plat­form e‑learningowych – naj­pierw nastę­pu­je wpro­wa­dze­nie w temat, a póź­niej poja­wia­ją się ćwiczenia.

Czego nauczysz się dzięki moim zadaniom?

  • Odróż­nia­nia argu­men­tu od przykładu
  • Sche­ma­tu roz­praw­ki maturalnej
  • Logicz­ne­go podzia­łu tek­stu na akapity

Dlaczego stworzyłam akurat takie zadania?

Odpo­wiedź jest pro­sta – bo widzę, że to są obsza­ry, któ­re wyma­ga­ją dodat­ko­wej pra­cy. Jak dobrze wiesz, punk­ty za wypra­co­wa­nie na matu­rze dosta­jesz nie tyl­ko za treść, lecz tak­że za for­mę. Inny­mi sło­wy, aby osią­gnąć suk­ces, trze­ba umieć sprze­dać swo­ją pra­cę – a to moż­na zro­bić tyl­ko za pomo­cą cza­rów zwią­za­nych z formą.

  • Za uza­sad­nie­nie traf­ne, sze­ro­kie i pogłę­bio­ne możesz dostać aż 18 punk­tów na matu­rze w 2022 r. Aby zgar­nąć kom­plet, wystar­czy w swo­jej pra­cy zasto­so­wać argu­men­ty popar­te przy­kła­da­mi – i tutaj zaczy­na­ją się scho­dy, ponie­waż wie­le osób nie wie, czym róż­ni się przy­kład od argu­men­tu. W moich ćwi­cze­niach cze­ka zarów­no część teo­re­tycz­na, jak i prak­tycz­na – a więc na kon­kret­nych przy­kła­dach spraw­dzisz, czy wiesz, któ­re stwier­dze­nie jest argu­men­tem (i dlaczego).
  • Za zamysł kom­po­zy­cyj­ny i spój­ność lokal­ną możesz zgar­nąć aż 8 punk­tów (odpo­wied­nio 6 i 2 pkt). Aby nie stra­cić ani jed­ne­go punk­tu, trze­ba zasto­so­wać odpo­wied­nią kom­po­zy­cję (ja pro­po­nu­ję sche­mat opar­ty na wstę­pie, roz­wi­nię­ciu i zakoń­cze­niu), a tak­że wpro­wa­dzić podział na aka­pi­ty tak, aby nie wpaść w potok dygre­sji. Trze­ba więc wie­dzieć, jak kolej­no upo­rząd­ko­wać zda­nia i jak je podzie­lić na sen­sow­ne części.

Dla kogo są ćwiczenia interaktywne z pisania rozprawki?

Zada­nia stwo­rzy­łam z myślą o oso­bach przy­go­to­wu­ją­cych się do matu­ry, nie­mniej jed­nak zada­nia powin­ny być tak­że zro­zu­mia­łe dla osób młod­szych. Zachę­cam tak­że nauczy­cie­li do się­gnię­cia po moją pomoc dydak­tycz­ną – zada­nia są przy­go­to­wa­ne w Genial­ly, dla­te­go śmia­ło moż­na z nich korzy­stać pod­czas lek­cji (albo prze­ro­bić ćwi­cze­nia z roz­praw­ki na kar­tę pracy).

Ćwi­cze­nia onli­ne z pisa­nia roz­praw­ki matu­ral­nej są do kupie­nia w moim skle­pie w cenie 9,90 zł. Po zaku­pie otrzy­masz doku­ment PDF z lin­kiem i hasłem.