Ruszy­ła 6. edy­cja kon­kur­su „Popisz się talen­tem” dla uczniów klas 1 – 8 szkół pod­sta­wo­wych. W ramach kon­kur­su nale­ży do 20 kwiet­nia napi­sać opo­wia­da­nie liczą­ce mak­sy­mal­nie 2800 zna­ków ze spa­cja­mi (ok. 500 słów). Tema­tem prze­wod­nim tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su są moty­wy detektywistyczne.

W tym roku, ze wzglę­du na sytu­ację w pol­skich szko­łach, orga­ni­za­tor zapra­sza do udzia­łu w kon­kur­sie tak­że uczniów z Ukra­iny, któ­rzy uczą się w pol­skich szko­łach pod­sta­wo­wych i nie posłu­gu­ją się języ­kiem pol­skim – przyj­mo­wa­ne będą tak­że opo­wia­da­nia w języ­ku ukra­iń­skim. Ta ini­cja­ty­wa ma na celu:

 • zin­te­gro­wa­nie uczniów,
 • zapro­po­no­wa­nie im oraz nauczy­cie­lom aktyw­no­ści edu­ka­cyj­nych, dzię­ki któ­rym dzie­ciom łatwiej będzie włą­czyć się w życie szkolne,
 • poka­za­nie dzie­ciom, że mogę roz­wi­jać swo­je talen­ty mimo trwa­ją­cej wojny,
 • stwo­rze­nie odskocz­ni od rze­czy­wi­sto­ści oraz namiast­ki nor­mal­ne­go życia.

Opis orga­ni­za­to­ra:

Wie­my, że nie bra­ku­je Ci docie­kli­wo­ści i talen­tu, więc spo­dzie­wa­my się wbi­ja­ją­cych w fotel, zaska­ku­ją­cych opo­wia­dań detek­ty­wi­stycz­nych z tajem­ni­cą czy zagad­ką w roli głów­nej! Nie­waż­ne, czy jesteś dziew­czy­ną czy chło­pa­kiem – w pra­cy detek­ty­wa liczy się dobry nos, logicz­ne myśle­nie i spryt. A tak­że umie­jęt­ność zbie­ra­nia i ana­li­zo­wa­nia infor­ma­cji oraz trzy­ma­nie się tema­tu. Dla­te­go prze­czy­taj uważ­nie zada­nie kon­kur­so­we, a potem… zostań pisa­rzem-detek­ty­wem i wkrocz do akcji! 

Konkurs „Popisz się talentem” 2022 w skrócie:

 • Dla kogo? - Ucznio­wie klas 1 – 8 szkół pod­sta­wo­wych (doty­czy tak­że dzie­ci z Ukra­iny, któ­re prze­kro­czy­ły gra­ni­cę po 24 lute­go 2022 r.)
 • Co trze­ba zro­bić? - Aby wziąć udział w kon­kur­sie, nale­ży napi­sać pra­cę na temat. Obo­wią­zu­je limit obję­to­ści pra­cy (2800 zna­ków ze spacjami)
 • Co moż­na wygrać? - Nagro­dą jest Hono­ro­wy Dyplom Mło­de­go Auto­ra oraz wyda­nie publi­ka­cji zawie­ra­ją­cej 30 nagro­dzo­nych opo­wia­dań (po 15 w kate­go­riach 1 – 4 kla­sa oraz 5 – 8 klasa)
 • Co będzie oceniane?

- ory­gi­nal­ność Pra­cy Kon­kur­so­wej, w tym w szcze­gól­no­ści nie powie­la­nie zna­nych moty­wów, roz­wią­zań i schematów

- kre­atyw­ność Uczest­ni­ka w zakre­sie kon­stru­owa­nia opo­wie­ści i fabuły

styl i swo­bo­da wypowiedzi

spój­ność Pra­cy kon­kur­so­wej, a tak­że spo­sób powią­za­nia Pra­cy kon­kur­so­wej z opo­wie­ścią Organizatora

wpro­wa­dza­nie ele­men­tów humo­ry­stycz­nych lub zasto­so­wa­nie ory­gi­nal­nych i nie­tu­zin­ko­wych roz­wią­zań literackich

 • Kie­dy moż­na wysy­łać pra­ce? – Od 23 mar­ca do 24 kwiet­nia 2022 r.
 • Kie­dy poja­wią się wyni­ki? - 23 maja (będą dostęp­ne na stro­nie konkursu)

Cały dochód ze sprze­da­ży książ­ki pokon­kur­so­wej wydaw­nic­two Nowa Era prze­ka­że na cele charytatywne. 

Kon­takt: talent@nowaera.pl

Wię­cej infor­ma­cji na temat kon­kur­su „Popisz się talen­tem” 2022 znaj­du­je się na stro­nie organizatora.

Розпочався 6‑й конкурс «Покажіть свій талант» для учнів початкових класів 1 – 8 класів, на якому до 20 квітня необхідно написати невелику розповідь об’ємом не більше 2800 знаків з пробілами (бл. 500 слів). Тема цьогорічного конкурсу – детективні мотиви.

Цього року, у зв’язку з ситуацією в польських школах, організатор також запрошує до участі в конкурсі учнів з України, які навчаються в польських початкових школах і не володіють польською мовою – розповіді українською також приймаються. Ця ініціатива має на меті:

 • інтегруючи учнів,
 • пропонуючи їм та вчителям освітні заходи, які полегшать дітям приєднання до шкільного життя,
 • показати дітям, що я можу розвивати свої таланти, незважаючи на війну, що триває,
 • створення плацдарму з реальності та заміни нормального життя.

Опис організатора:

Ми знаємо, що вам не бракує допитливості та таланту, тож очікуємо дивовижних детективів із загадкою чи загадкою в головній ролі. Неважливо, дівчина ви чи хлопчик – хороший ніс, логічне мислення і кмітливість мають значення в роботі детектива. А також вміння збирати й аналізувати інформацію та дотримуватися теми. Тож уважно прочитайте конкурсне завдання, а потім… станьте письменником-детективом і вступайте в дію!

Коротко про конкурс «Покажіть свій талант» 2022:

 • Для кого? – Учні 1 – 8 класів початкової школи (також стосується дітей з України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року)
 • Що ти маєш зробити? – Для участі у конкурсі необхідно написати твір на тему. Є обмеження обсягу роботи (2800 символів з пробілами)
 • Що ви можете виграти? – Нагородою є Почесний диплом молодого автора та видання видання, що містить 30 відзначених оповідань (15 у категоріях 1 – 4 класи та 5 – 8 класи)
 • Що буде оцінюватися?

- оригінальність Конкурсної роботи, включаючи, зокрема, не дублювання відомих мотивів, рішень і схем
- Творчість учасника у побудові оповідань та сюжетів
- стиль і свобода самовираження
- узгодженість Конкурсної роботи, а також спосіб зв’язування Конкурсної роботи з історією Організатора
- внесення гумористичних елементів або використання оригінальних і неординарних літературних рішень

 • Коли я можу подати свої роботи? – З 23 березня по 24 квітня 2022р
 • Коли будуть результати? – 23 травня (вони будуть доступні на сайті конкурсу)

Весь дохід від продажу післяконкурсної книги видавництво Nowa Era передасть на благодійність.

Контакти: talent@nowaera.pl

Більше інформації про конкурс «Покажіть свій талант» 2022 – на сайті організатора.