Bar­dzo dzię­ku­ję za dzi­siej­szą deba­tę w ramach IX Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Samo­rzą­du i Oświa­ty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI
Na zdję­ciu mamy dobre nastro­je, cho­ciaż zale­d­wie roz­po­czę­li­śmy temat wyzwań dla edu­ka­cji w obli­czu inwa­zji Rosji na Ukra­inę i mamy wie­le wątpliwości. 
Mam nadzie­ję, że dzię­ki takim spo­tka­niom samo­rzą­dów, nauczy­cie­li, rodzi­ców i uczniów – uda się wypra­co­wać naj­roz­sąd­niej­sze rozwiązania. 
To nie była dys­ku­sja, to był dialog.

Edu­ka­cja przyszłości
Naj­waż­niej­sze spo­tka­nie lide­rów świa­ta samo­rzą­du, oświa­ty, kul­tu­ry, spor­tu i biz­ne­su. Zapra­sza­my lide­rów samo­rzą­dów tery­to­rial­nych, pra­cow­ni­ków mery­to­rycz­nych odpo­wie­dzial­nych za oświa­tę, kul­tu­rę i sport, pra­cow­ni­ków Zespo­łów Obsłu­gi Pla­có­wek Oświa­to­wych, dyrek­to­rów i pra­cow­ni­ków szkół, insty­tu­cji kul­tu­ry, biblio­tek i cen­trów spor­to­wych oraz eks­per­tów i naukow­ców zaj­mu­ją­cych się tema­tem edu­ka­cji, kul­tu­ry i sportu.