Tag: ukraina

Maria Prymaczenko – to jej pracami zachwycał się Picasso

Odwie­dzi­łam wysta­wę „Tygrys w ogro­dzie. Sztu­ka Marii Pry­ma­czen­ko” w Muzeum nad Wisłą. To było dla mnie nie­zwy­kłe wyda­rze­nie, bo przed­mio­tem muze­al­nych zachwy­tów sta­ła się artyst­ka-out­si­der­ka, samo­ucz­ka. Jej sztu­kę wyróż­nia pro­sto­ta, kolo­ry i nie­kon­wen­cjo­nal­ne, poetyc­kie opi­sy obrazów.

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce! Wezwij MEiN do podjęcia działań na rzecz dzieci, które uciekły przed wojną w  Ukrainie

Po roku wspól­nych doświad­czeń, wejdź­my w nowy semestr razem. Wezwij­my rząd do reali­za­cji swo­ich obo­wiąz­ków – niech wycią­gnie wnio­ski i napra­wi błę­dy. Chce­my zapew­nie­nia rów­nych szans i jako­ścio­wej edu­ka­cji dla wszyst­kich uczniów i uczen­nic, nie­za­leż­nie od kra­ju pocho­dze­nia. Bo prze­cież szko­ła jest dla wszyst­kich dzieci. 

DEBATA: Wyzwania dla edukacji wobec inwazji Rosji na Ukrainę – IX Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

Mam nadzie­ję, że dzię­ki takim spo­tka­niom samo­rzą­dów, nauczy­cie­li, rodzi­ców i uczniów – uda się wypra­co­wać naj­roz­sąd­niej­sze rozwiązania.
To nie była dys­ku­sja, to był dialog.

#frontjezykowy: rozmówki polsko-ukraińskie

Front języ­ko­wy, czy­li wspól­na akcja nauczy­cie­lek i nauczy­cie­li na Insta­gra­mie, mają­ca pokrze­pić naszych uczniów, ale też być sym­bo­licz­nym wspar­ciem dla Ukrainy.
Dzia­ła­my poprzez codzien­ne, wspól­ne Sto­ries (po trzy zwro­ty) oraz poprzez posty (tutaj już dzia­ła­my na wła­sną rękę).

Dokumenty niezbędne do nauczania języka polskiego jako obcego

Język pol­ski jako obcy

DD TVN: Dzieci z Ukrainy próbują odnaleźć się w polskich szkołach. „Pamiętajmy, że mówimy o ludziach, którzy przeżyli traumę”

Czy dzie­ci mogą uczyć inne dzie­ci języka?

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie? Artykuł Joanny Czeczott

Ilu­stra­cja: Zosia Dzierżawska
Arty­kuł: Joan­na Cze­czott w “Kosmos”

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep