Zasa­dy przyj­mo­wa­nia do pol­skich szkół osób z zagra­ni­cy:
https://portal.librus.pl/artykuly/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-do-polskich-szkol‑2

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierp­nia 2017 r. w spra­wie kształ­ce­nia osób nie­bę­dą­cych oby­wa­te­la­mi pol­ski­mi oraz osób będą­cych oby­wa­te­la­mi pol­ski­mi, któ­re pobie­ra­ły naukę w szko­łach funk­cjo­nu­ją­cych w sys­te­mach oświa­ty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283 oraz z 2022 r. poz. 573): https://​www​.pra​wo​.vul​can​.edu​.pl/​p​r​z​e​g​d​o​k​.​a​s​p​?​q​d​a​t​p​r​z​=​a​k​t​&​q​p​l​i​k​i​d​=​4​409

Obwiesz­cze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 1 lip­ca 2020 r. w spra­wie ogło­sze­nia jed­no­li­te­go tek­stu roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej w spra­wie kształ­ce­nia osób nie­bę­dą­cych oby­wa­te­la­mi pol­ski­mi oraz osób będą­cych oby­wa­te­la­mi pol­ski­mi, któ­re pobie­ra­ły naukę w szko­łach funk­cjo­nu­ją­cych w sys­te­mach oświa­ty innych państw (Dz. U. z Dz.U. 2020 poz. 1283):  https://​dzien​ni​ku​staw​.gov​.pl/​D​2​0​2​0​0​0​0​1​2​8​3​0​1​.​pdf

Okre­śle­nie pozio­mów języ­ko­wych — Obwiesz­cze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 18 czerw­ca 2018 r. w spra­wie ogło­sze­nia jed­no­li­te­go tek­stu roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go w spra­wie egza­mi­nów z języ­ka pol­skie­go jako obce­go. Na pod­sta­wie art. 11 i usta­wy z dnia 7 paź­dzier­ni­ka 1999 r. o języ­ku pol­skim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672):  https://​isap​.sejm​.gov​.pl/​i​s​a​p​.​n​s​f​/​d​o​w​n​l​o​a​d​.​x​s​p​/​W​D​U​2​0​1​8​0​0​0​1​3​8​6​/​O​/​D​2​0​1​8​1​3​8​6​.​pdf