Poniż­sze roz­mów­ki to wspól­na pra­ca nauczy­cie­lek i nauczy­cie­li w ramach #fron­tje­zy­ko­wy. Moż­na z nich korzy­stać do woli! Codzien­nie na Insta­gra­mie publi­ku­je­my w Rela­cjach trzy wyra­że­nia wraz z wymo­wą. Zapra­szam do śle­dze­nia hasz­ta­gu: #fron­tje­zy­ko­wy 

Front języ­ko­wy, czy­li wspól­na akcja nauczy­cie­lek i nauczy­cie­li na Insta­gra­mie, mają­ca pokrze­pić naszych uczniów, ale też być sym­bo­licz­nym wspar­ciem dla Ukra­iny. Dzia­ła­my poprzez codzien­ne, wspól­ne Sto­ries (po trzy zwro­ty) oraz poprzez posty (tutaj już dzia­ła­my na wła­sną rękę).