Chcia­łam ten wpis nazwać „fał­szy­wi przy­ja­cie­le”, bo tak mówi­my na homo­ni­my w róż­nych języ­kach, któ­re wpro­wa­dza­ją nas w błąd. W obec­nej sytu­acji jed­nak to okre­śle­nie wyda­je mi się nie­bez­piecz­ne. Dla­te­go też — w tych smut­nych cza­sach — wysy­łam odro­bi­nę zaba­wy języ­ko­wej. Uwa­żaj­cie na te słowa 🙂
W następ­nych dniach opu­bli­ku­ję kolej­ne zesta­wie­nia homonimów. 
Trzy­maj­cie się i bądź­cie dziel­ni ❤
PS Pod hasz­ta­giem #fron­tje­zy­ko­wy znaj­dzie­cie wię­cej cie­ka­wo­stek o kul­tu­rze i języ­ku ukra­iń­skim. W każ­dej chwi­li moż­na do nas napi­sać i dołą­czyć do gru­py. Codzien­nie publi­ku­je­my w Rela­cjach roz­mów­ki polsko-ukraińskie.