Po roku wspól­nych doświad­czeń wejdź­my w nowy semestr razem. Wezwij­my rząd do reali­za­cji swo­ich obo­wiąz­ków – niech wycią­gnie wnio­ski i napra­wi błę­dy. Chce­my zapew­nie­nia rów­nych szans i jako­ścio­wej edu­ka­cji dla wszyst­kich uczniów i uczen­nic, nie­za­leż­nie od kra­ju pocho­dze­nia. Bo prze­cież szko­ła jest dla wszyst­kich dzieci

W związ­ku z trwa­ją­cą w Ukra­inie woj­ną pol­ski sys­tem edu­ka­cji sta­nął przed ogrom­nym  wyzwa­niem przy­ję­cia do szkół nie­mal 200 tys. ukra­iń­skich dzieci. 

Ucznio­wie i uczen­ni­ce są zmu­sze­ni reali­zo­wać obo­wią­zek szkol­ny w Pol­sce, bar­dzo czę­sto  nie zna­jąc języ­ka pol­skie­go lub zdal­nie kon­ty­nu­ować naucza­nie w Ukra­inie. To ostat­nie, w  związ­ku z trwa­ją­cym kon­flik­tem zbroj­nym, w wie­lu przy­pad­kach jest nie­zwy­kle trud­ne ze wzglę­du m.in. na prze­rwy w dosta­wie prą­du czy znisz­czo­ną infra­struk­tu­rę. Nikt nie wie, jak  wie­le uczniów i uczen­nic funk­cjo­nu­je poza jakim­kol­wiek sys­te­mem nauki. 

Nauczy­cie­le i nauczy­ciel­ki na wła­sną rękę szu­ka­ją roz­wią­zań sytu­acji, w któ­rej z dnia na  dzień w ich kla­sach poja­wi­ły się dzie­ci nie­zna­ją­ce języ­ka pol­skie­go. Wie­lu z nich wska­zu­je,  że czu­je się „pozo­sta­wio­na sama sobie”. Bra­ku­je ukra­iń­skich pod­ręcz­ni­ków, asy­sten­tów  nauczy­cie­li, oddzia­łów przy­go­to­waw­czych, miejsc w szkołach. 

W tych cięż­kich warun­kach, w ubie­głym roku szkol­nym ucznio­wie i uczen­ni­ce z Ukra­iny w  pol­skich szko­łach musie­li zda­wać egza­min ósmo­kla­si­sty – ina­czej powta­rza­li­by rok. 

Z peł­ną świa­do­mo­ścią tego, że na tak wyjąt­ko­wą sytu­ację żad­ne pań­stwo nie może być  przy­go­to­wa­ne, Amne­sty Inter­na­tio­nal stwier­dzi­ła, że Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki wciąż  może zro­bić wię­cej, by zapew­nić rów­ne szan­se i moż­li­wie naj­wyż­szy poziom edu­ka­cji  dzie­ciom i mło­dzie­ży z Ukra­iny. To obo­wią­zek pol­skie­go rzą­du, wyni­ka­ją­cy z Kon­sty­tu­cji  RP i wią­żą­ce­go ją pra­wa międzynarodowego. 

Wzy­wa­my Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki do wypra­co­wa­nia stra­te­gii moni­to­ro­wa­nia licz­by  uczniów i uczen­nic z doświad­cze­niem uchodź­czym, któ­rzy są poza sys­te­mem, wpro­wa­dze­nia  inne­go spo­so­bu wery­fi­ka­cji wie­dzy nowych uczniów i uczen­nic z Ukra­iny niż egza­min  ósmo­kla­si­sty, któ­ry obec­nie nie odzwier­cie­dla ich real­nej wie­dzy i umiejętności. 

Wzy­wa­my rów­nież do wypra­co­wa­nia jed­no­znacz­nych i spra­wie­dli­wych metod kla­sy­fi­ka­cji  tych uczniów i uczen­nic oraz do efek­tyw­ne­go wspar­cia nauczy­cie­li i nauczy­cie­lek uczą­cych  dzie­ci z Ukrainy. 

Dzia­łaj z nami – wezwij Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki do zadba­nia o każ­de­go ucznia i  uczennicę! 

Treść pety­cji:

Do: Mini­stra Edu­ka­cji i Nauki Prze­my­sła­wa Czarnka 

Sza­now­ny Panie Ministrze, 

Jestem świadomy/a ogro­mu wyzwań, przed jakim sta­nął pol­ski sys­tem edu­ka­cji w obli­czu  przy­by­cia do Pol­ski tysię­cy nowych uczniów i uczen­nic. Nie­mniej, po nie­mal roku od  rosyj­skiej agre­sji na Ukra­inę, nadal bra­ku­je roz­wią­zań pro­ble­mów, któ­re unie­moż­li­wia­ją  korzy­sta­nie z edu­ka­cji dzie­ciom i mło­dzie­ży z doświad­cze­niem uchodź­stwa na rów­ni z  ucznia­mi i uczen­ni­ca­mi pol­ski­mi. Uwa­żam, że jest to wystar­cza­ją­co dłu­gi czas, by  odpo­wie­dzieć na naj­waż­niej­sze z tych wyzwań. 

Wzy­wam Pana do: 

wypra­co­wa­nia stra­te­gii moni­to­ro­wa­nia licz­by uczniów i uczen­nic z doświad­cze­niem  uchodź­czym, któ­rzy i któ­re nie uczęsz­cza­ją do szkół w Pol­sce ani do szkół w swo­im  kra­ju w sys­te­mie zdal­nym, oraz do pro­wa­dze­nia dzia­łań mają­cych na celu  kon­ty­nu­owa­nie bądź pod­ję­cie przez nich nauki; 

  

rezy­gna­cji z koniecz­no­ści powta­rza­nia ósmej kla­sy w przy­pad­ku nie­przy­stą­pie­nia do  egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty przez dzie­ci z doświad­cze­niem uchodź­czym, z jed­no­cze­snym wypra­co­wa­niem nowej stra­te­gii wery­fi­ka­cji wie­dzy tych uczniów i uczen­nic w  pro­ce­sie rekru­ta­cji do szkół ponad­pod­sta­wo­wych, z zacho­wa­niem rów­nych szans dla  dzie­ci cudzo­ziem­skich i dzie­ci-oby­wa­te­li­/o­by­wa­te­lek Polski; 

  

wypra­co­wa­nia jed­no­znacz­nych, spra­wie­dli­wych metod kla­sy­fi­ka­cji uczniów i  uczen­nic z doświad­cze­niem uchodź­czym, z uwzględ­nie­niem róż­ne­go pozio­mu  zna­jo­mo­ści języ­ka pol­skie­go oraz prze­szko­le­nia nauczy­cie­li i nauczy­cie­lek w tym  zakresie; 

  

moni­to­ro­wa­nia, we współ­pra­cy z kura­to­ria­mi oświa­ty, czy w szko­łach rejo­no­wych  docho­dzi do nie­uza­sad­nio­ne­go odmó­wie­nia przy­ję­cia ucznia/uczennicy z  doświad­cze­niem uchodź­czym przez dyrek­cję i jeśli tak – wycią­gnię­cia sto­sow­nych  konsekwencji; 

  

wpro­wa­dze­nia jed­no­znacz­nych wytycz­nych doty­czą­cych włą­cza­nia i edu­ka­cji dzie­ci z  doświad­cze­niem uchodź­czym dla ogól­no­do­stęp­nych szkół pod­sta­wo­wych, by  zapew­nić takie same szan­se adap­ta­cji, inte­gra­cji i edu­ka­cji w nowym śro­do­wi­sku  wszyst­kim uczniom i uczennicom; 

  

wpro­wa­dze­nia sys­te­mo­wo zajęć z edu­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej i anty­dy­skry­mi­na­cyj­nej  w szko­łach pod­sta­wo­wych oraz dąże­nia do zwięk­sze­nia licz­by asy­sten­tów i  asy­sten­tek mię­dzy­kul­tu­ro­wych (pomo­cy nauczyciela); 

zwięk­sze­nie wspar­cia finan­so­we­go dla samo­rzą­dów, we współ­pra­cy z Pre­ze­sem Rady  Mini­strów, umoż­li­wia­ją­ce­go im zatrud­nie­nie ade­kwat­nej do licz­by uczniów i  uczen­nic z Ukra­iny licz­by asy­sten­tów i asy­sten­tek mię­dzy­kul­tu­ro­wych, two­rze­nie  oddzia­łów przy­go­to­waw­czych i pod­ję­cie innych dzia­łań wspie­ra­ją­cych na rzecz  uczniów i uczen­nic z Ukrainy. 

 

Te dzia­ła­nia są koniecz­ne, by wszy­scy ucznio­wie i uczen­ni­ce mogli cie­szyć się rów­nym  dostę­pem do edu­ka­cji w atmos­fe­rze bez­pie­czeń­stwa, zro­zu­mie­nia i empa­tii, co jest ich  pra­wem człowieka. 

Z powa­ża­niem,