W arku­szu egza­mi­na­cyj­nym dla ósmej kla­sy znaj­du­je się zawsze jed­no zada­nie, w któ­ry na pod­sta­wie frag­men­tu trze­ba napisać: 

- kto jest auto­rem słów;

- jaki jest tytuł dzie­ła, z któ­re­go pocho­dzi fragment. 

W tym tygo­dniu będę spi­sy­wać tu pod­po­wie­dzi, dzię­ki któ­rym łatwiej roz­po­znasz tekst. 

Lista lek­tur obowiązkowych:

Jeśli tekst jest pisa­ny wierszem:

- w wer­sie ma trzy­na­ście sylab -> „Pan Tade­usz” (chy­ba że to frag­ment epi­lo­gu „Pana Tade­usza”, wte­dy pod­po­wiedź z trzy­na­sto­ma syla­ba­mi nie pomo­że, musisz wie­dzieć, że poeta pisze tam o Pary­żu, tęsk­no­cie za domem — kra­jem lat dziecinnych)

- jest mowa o koniu, kara­be­li, ktoś umie­ra, odno­szą się do nie­go z czcią ->  Śmierć pułkownika”

- dużo epi­te­tów, jest gene­rał, adiu­tant, redu­ta, woj­na, wal­ka, wystrza­ły, reflek­sja o carze -> „Redu­ta Ordona”

- pisa­ne języ­kiem sta­ro­pol­skim, jeśli zabaw­ne — frasz­ki, jeśli mowa o smut­ku, śmier­ci -> treny

UWAGA! Teraz będą przy­kła­dy dra­ma­tów, ale w tym zada­niu nie widzisz, czy jest to dra­mat, bo nie ujaw­nia się auto­ra słów, za to jego sło­wa są uło­żo­ne jak w wierszu:

- mówi się o duchach, są reflek­sje o życiu i śmier­ci i mora­ły -> „Dzia­dy cz. II

- mowa o zabi­ja­niu, ktoś coś wie, ktoś mor­du­je -> „Bal­la­dy­na”

- zabaw­ne rymy, albo się kłó­cą, albo ktoś kogoś wra­bia, skup się na cha­rak­te­ry­stycz­nych posta­ciach i rze­czach, np. kro­ko­dy­lu -> „Zemsta”. 

Tek­sty pisa­ne zdaniami:

- mowa o woj­nie, har­cer­zach, akcjach -> „Kamie­nie na szaniec”

- świat przed­sta­wio­ny to Rzym, wie­le słów, któ­rych nie spo­ty­kasz na co dzień -> „Quo vadis”

- o świę­tach, duchach, mogą być angiel­skie imio­na -> „Opo­wieść wigilijna”

- o Pana­mie, znaj­do­wa­niu pra­cy, tu też mogą być angiel­skie imio­na -> „Latar­nik”

- o róży, lisie, przy­jaź­ni, roz­mo­wach z kimś, miesz­kań­cach pla­net (są nazwa­ni od cech cha­rak­te­ry­stycz­nych lub zawo­dów, któ­re wyko­nu­ją) -> „Mały Książę”

Gra w for­mie fiszek – na roz­po­zna­nie frag­men­tów (nie­ste­ty roz­bi­ło wier­sze, ale nowe wer­sy roz­po­znasz po wiel­kich literach):

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego - Aleksander Fredro - Zemsta
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Alek­san­dra Fre­dry (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, stresz­cze­nie sce­na po sce­nie) ZNAJDZIESZ TEŻMOIM SKLEPIE!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?