Zapra­szam do Lubli­na na IX Ogól­no­pol­ską Kon­fe­ren­cję Samo­rzą­du i Oświa­ty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI.

Wezmę udział w deba­cie na temat woj­ny w Ukra­inie i wyzwań dla oświaty.

To wiel­ki zaszczyt, będę mogła poroz­ma­wiać o edu­ka­cji z uzna­ny­mi auto­ry­te­ta­mi w tej dzie­dzi­nie. Peł­na lista pre­le­gen­tów dostęp­na jest na stro­nie:

http://​www​.oswia​ta​przysz​lo​sci​.pl/​p​r​e​l​e​g​e​nci
(wśród nich:

  • Edy­ta Boro­wicz-Czu­chry­ta — Zdo­byw­czy­ni Glo­bal Teacher Award 2021
  • Sła­wo­mir Bro­niarz — Pre­zes Zwią­zek Nauczy­ciel­stwa Polskiego
  • Iga Malik — Cer­ty­fi­ko­wa­na tre­ner­ka Aka­de­mii LEGO® Edu­ca­tion, Akces Edukacja
  • Artur Rud­nic­ki- Eks­pert Micro­soft dla Edu­ka­cji Microsoft
  • Mał­go­rza­ta Sagan — Nauczy­ciel języ­ka pol­skie­go, pro­fe­sor oświa­ty, dorad­ca meto­dycz­ny LSCDN, czło­nek Rady ds. Dosko­na­le­nia Sys­te­mu Oświa­ty przy MEiN
  • i wie­lu innych. 

Ter­min i miej­sce pane­lu, w któ­rym wezmę udział: 7 kwiet­nia r. godz. 13:15 – 14:15, sala S7 poziom IV, Lubel­skie Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­ne, ul. Artu­ra Grot­t­ge­ra 2. 

Edu­ka­cja przy­szło­ści
Naj­waż­niej­sze spo­tka­nie lide­rów świa­ta samo­rzą­du, oświa­ty, kul­tu­ry, spor­tu i biz­ne­su. Zapra­sza­my lide­rów samo­rzą­dów tery­to­rial­nych, pra­cow­ni­ków mery­to­rycz­nych odpo­wie­dzial­nych za oświa­tę, kul­tu­rę i sport, pra­cow­ni­ków Zespo­łów Obsłu­gi Pla­có­wek Oświa­to­wych, dyrek­to­rów i pra­cow­ni­ków szkół, insty­tu­cji kul­tu­ry, biblio­tek i cen­trów spor­to­wych oraz eks­per­tów i naukow­ców zaj­mu­ją­cych się tema­tem edu­ka­cji, kul­tu­ry i sportu.

REJESTRACJA: http://​www​.oswia​ta​przysz​lo​sci​.pl/​r​e​j​e​s​t​r​a​c​ja/