Dro­gi Uczniu! Dro­ga Uczennico! 

Choć czę­sto o tym nie myśli­my, to żyjąc na co dzień – spa­ce­ru­jąc, cho­dząc do szko­ły i pra­cy, spo­ty­ka­jąc  się ze zna­jo­my­mi, jeste­śmy oto­cze­ni przez histo­rie z prze­szło­ści. Wszyst­ko, co widzi­my, ma w sobie śla­dy świa­ta,  któ­re­go już nie ma, lecz bez któ­re­go nie było­by nas. 

Dla­te­go zapra­sza­my Cię do udzia­łu w kon­kur­sie „Wawer, pamię­ta­my!”. Odkryj, kim byli boha­te­ro­wie Zbrod­ni w Waw­rze z 26 grud­nia 1939 roku i przed­staw histo­rię jed­ne­go z nich na pla­ka­cie skom­po­no­wa­nym meto­dą kola­żu tra­dy­cyj­ne­go lub cyfro­we­go. Kolaż jako wyjąt­ko­wa tech­ni­ka, pozwo­li Ci na łącze­nie tek­stu, zdjęć,  rysun­ków w jeden obraz, do któ­re­go stwo­rze­nia nie­zbęd­na jest jedy­nie Two­ja wyobraź­nia i pomysł.  Wyko­rzy­stu­jąc dostęp­ne w inter­ne­cie infor­ma­cje, opu­bli­ko­wa­ne zezna­nia świad­ków, foto­gra­fie, a tak­że histo­rie  zasły­sza­ne w domu czy w szko­le, uho­no­ro­wuj jed­ne­go ze 107. zamor­do­wa­nych ojców, mężów, wuj­ków i bra­ci.  Posta­raj się dotrzeć do histo­rii wybra­nej przez sie­bie oso­by, spró­buj odtwo­rzyć w swo­jej wizji emo­cje  towa­rzy­szą­ce jej w swo­jej ostat­niej dro­dze lub pokaż, kim była. 

Każ­dy z tych męż­czyzn miał swo­ją wła­sną histo­rię, któ­ra zosta­ła prze­rwa­na bru­tal­nie i nagle. Stwórz  swój pla­kat wła­śnie dla tych Wawer­czy­ków – upa­mięt­nij ich mękę i boha­ter­stwo, spraw, by sta­li się na nowo  widzia­ni i słyszani! 

Z powa­ża­niem 

Alek­san­dra Wie­chow­ska-Sia­ra 

Fun­da­cja na rzecz Wiel­kich Histo­rii 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

- pro­jekt jest adre­so­wa­ny do uczniów szkół pod­sta­wo­wych, ponad­gim­na­zjal­nych i ponadpodstawowych, 

- pra­ce nale­ży prze­słać na adres ul. Pło­wiec­ka 77, 04 – 501 War­sza­wie do 27.12.2021 roku (ter­mi­nem przy­ję­cia  pra­cy jest data umiesz­czo­na na stem­plu pocz­to­wym), lub zło­żyć je oso­bi­ście w godzi­nach 8:30 – 16:30 od  ponie­dział­ku do piąt­ku w biu­rze fun­da­cji do poda­ne­go wyżej ter­mi­nu, przy czym pra­ce stwo­rzo­ne cyfro­wo, nale­ży  uprzed­nio wydrukować, 

- warun­kiem uczest­nic­twa jest stwo­rze­nie pla­ka­tu meto­dą kola­żu tra­dy­cyj­ne­go lub cyfro­we­go, upa­mięt­nia­ją­ce­go wybra­ne­go boha­te­ra Zbrod­ni w Waw­rze z dn. 27.12.1939 r., 

- jed­nak oso­ba może zgło­sić w ramach kon­kur­su jed­ną pracę, 

- nagro­dy zosta­ną przy­zna­ne w dwóch kate­go­riach: szko­ła pod­sta­wo­wa (kla­sy IV-VIII) oraz szko­ła  ponad­pod­sta­wo­wa i ponadgimnazjalna 

- w każ­dej kate­go­rii prze­wi­dzia­ne jest przy­zna­nie trzech nagród (miej­sce 1, 2 i 3): 

I miej­sce – kar­ta upo­min­ko­wa do wska­za­ne­go przez Orga­ni­za­to­ra skle­pu, w wyso­ko­ści 500 zł II miej­sce – kar­ta upo­min­ko­wa do wska­za­ne­go przez Orga­ni­za­to­ra skle­pu, w wyso­ko­ści 300 zł  III miej­sce – kar­ta upo­min­ko­wa do wska­za­ne­go przez Orga­ni­za­to­ra skle­pu, w wyso­ko­ści 150 zł 

- ogło­sze­nie wyni­ków (poprzez poda­nie imie­nia i nazwi­ska auto­ra kola­żu, wraz z nazwi­skiem oso­by  upa­mięt­nio­nej) nastą­pi do 14.01.2022 r. na stro­nach inter­ne­to­wych: fb​.com/​w​i​e​l​k​i​e​h​i​s​t​o​rie, wiel​kie​hi​sto​rie​.pl  oraz bez­po­śred­nio, poprzez wysła­nie infor­ma­cji o wygra­nej w wia­do­mo­ści e‑mail na adres lau­re­ata poda­ny  uprzed­nio w zgłoszeniu;

Regu­la­min kon­kur­su “Wawer, pamiętamy!” 

§1 Posta­no­wie­nia wstępne 

1. Niniej­szy Regu­la­min okre­śla zasa­dy uczest­nic­twa w kon­kur­sie na pla­kat stwo­rzo­ny meto­dą  kola­żu tra­dy­cyj­ne­go lub cyfro­we­go, upa­mięt­nia­ją­cy wybra­ne­go boha­te­ra Zbrod­ni w Waw­rze  z dn. 27.12.1939 r. (dalej „Regu­la­min”). 

2. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest Fun­da­cja na rzecz Wiel­kich Histo­rii z sie­dzi­bą w War­sza­wie,  adres: ul Pło­wiec­ka 77, 04 – 501 War­sza­wa, wpi­sa­na do Reje­stru Sto­wa­rzy­szeń pod nume­rem  KRS: 0000321207, posia­da­ją­ca nr NIP: 7010164787 oraz REGON: 14170867500000 (dalej  „Orga­ni­za­tor”). 

§2 Cel Konkursu 

Celem Kon­kur­su jest upa­mięt­nie­nie boha­te­rów jed­nej z pierw­szych maso­wych egze­ku­cji na  lud­no­ści cywil­nej pod­czas II Woj­ny Świa­to­wej przez uczniów szkół pod­sta­wo­wych i  ponad­pod­sta­wo­wych i ponadgimnazjalnych. 

§3 Ter­mi­ny 

1. Kon­kurs trwa od 1.12.2021 do 27.12.2021 roku. 

2. Pra­ce nale­ży prze­słać na adres ul. Pło­wiec­ka 77, 04 – 501 War­sza­wie do 27.12.2021 roku  (ter­mi­nem przy­ję­cia pra­cy jest data umiesz­czo­na na stem­plu pocz­to­wym), lub zło­żyć je  oso­bi­ście w godzi­nach 8:30 – 16:30 od ponie­dział­ku do piąt­ku w biu­rze fun­da­cji do poda­ne­go wyżej ter­mi­nu, przy czym pra­ce stwo­rzo­ne cyfro­wo, nale­ży uprzed­nio wydrukować. 

3. Ogło­sze­nie wyni­ków (poprzez poda­nie imie­nia i nazwi­ska auto­ra kola­żu, wraz z nazwi­skiem  oso­by upa­mięt­nio­nej) nastą­pi do 14.01.2022 r. na stro­nach inter­ne­to­wych: fb​.com/​w​i​e​l​k​i​e​h​i​s​t​o​rie, wiel​kie​hi​sto​rie​.pl oraz bez­po­śred­nio, poprzez wysła­nie przez  Orga­ni­za­to­ra infor­ma­cji o wygra­nej w wia­do­mo­ści e‑mail na adres lau­re­ata poda­ny uprzed­nio w zgłoszeniu. 

4. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo do prze­su­nię­cia ter­mi­nu ogło­sze­nia wyni­ków Kon­kur­su.  §4 Zasa­dy uczest­nic­twa; Rejestracja 

1. Kon­kurs „Wawer, pamię­ta­my!” jest prze­zna­czo­ny dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych oraz uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych i ponadgimnazjalnych. 

2. Uczest­ni­cy nie­peł­no­let­ni muszą prze­słać zgo­dę na udział w Kon­kur­sie pod­pi­sa­ną przez  peł­no­praw­nych opie­ku­nów (zał. nr 1 do niniej­sze­go Regulaminu). 

3. Uczest­ni­ka­mi Kon­kur­su nie mogą być oso­by spo­krew­nio­ne z pra­cow­ni­ka­mi Orga­ni­za­to­ra oraz  innych pod­mio­tów bio­rą­cych bez­po­śred­ni udział w przy­go­to­wa­niu i pro­wa­dze­niu Kon­kur­su na  zle­ce­nie Organizatora. 

4. Pla­kat kon­kur­so­wy musi być kwa­dra­tem lub pro­sto­ką­tem o dowol­nych pro­por­cjach, jed­nak  nie­mniej­szym, niż for­mat a4. 

5. Zło­żo­na pra­ca kon­kur­so­wa musi ści­śle reali­zo­wać cel kon­kur­su, jakim jest upa­mięt­nie­nie  boha­te­rów Zbrod­ni w Waw­rze oraz zostać stwo­rzo­na w for­mie kola­żu tra­dy­cyj­ne­go lub  cyfrowego. 

6. Pra­ca powin­na zostać opa­trzo­na nazwi­skiem boha­te­ra, upa­mięt­nio­ne­go w kola­żu.  7. Warun­kiem przy­ję­cia pra­cy jest zło­że­nie jej razem z wypeł­nio­nym for­mu­la­rzem (zał. nr 3 do  niniej­sze­go Regulaminu).

8. Jed­na oso­ba może zgło­sić w ramach kon­kur­su jed­ną pracę. 

9. Każ­da zło­żo­na pra­ca musi być wyko­na­na samo­dziel­nie przez autora. 

10. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo wery­fi­ka­cji zgło­szo­nych prac pod kątem ich zgod­no­ści z  niniej­szym Regu­la­mi­nem. Pra­ce będą wery­fi­ko­wa­ne pod kątem praw­nym, zawie­ra­nia tre­ści  obsce­nicz­nych oraz takich, któ­re mogą być uzna­ne za obraźliwe. 

11. Zgło­sze­nie do udzia­łu w kon­kur­sie ozna­cza wyra­że­nie zgo­dy na akcep­ta­cję niniej­sze­go  Regu­la­mi­nu, w tym Poli­ty­kę Prze­twa­rza­nia Danych § 7. 

12. Zgło­sze­nie do udzia­łu w kon­kur­sie ozna­cza wyra­że­nie zgo­dy na publi­ka­cję prac wybra­nych  przez Organizatora. 

13. Orga­ni­za­to­rzy zastrze­ga­ją̨sobie pra­wo wpro­wa­dze­nia zmian w Regu­la­mi­nie w przy­pad­ku  zaj­ścia waż­nych i nie­prze­wi­dzia­nych zda­rzeń́, któ­re takie zmia­ny mogły­by wywo­łać́.  Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie rów­nież pra­wo do odwo­ła­nia lub zmia­ny ter­mi­nu kon­kur­su  „Wawer, pamię­ta­my!” z waż­nych przyczyn. 

14. Patro­nem jest Urząd Dziel­ni­cy Wawer m.st. War­sza­wy ozna­czo­ny w mate­ria­łach  pro­mo­cyj­nych poprzez swo­je logo. 

§6 Nagro­dy i Jury 

1. Nagro­dy zosta­ną przy­zna­ne w dwóch kate­go­riach: szko­ła pod­sta­wo­wa (kla­sy IV-VIII) oraz  szko­ła ponad­pod­sta­wo­wa i ponadgimnazjalna. 

2. Lau­re­aci kon­kur­su otrzy­ma­ją̨nagro­dy w każ­dej z kate­go­rii. W każ­dej kate­go­rii prze­wi­dzia­ne  jest przy­zna­nie trzech nagród (miej­sce 1, 2 i 3): 

I miej­sce – kar­ta upo­min­ko­wa do wska­za­ne­go przez Orga­ni­za­to­ra skle­pu, w wyso­ko­ści 500 zł II miej­sce – kar­ta upo­min­ko­wa do wska­za­ne­go przez Orga­ni­za­to­ra skle­pu, w wyso­ko­ści 300 zł III miej­sce – kar­ta upo­min­ko­wa do wska­za­ne­go przez Orga­ni­za­to­ra skle­pu, w wyso­ko­ści 150 zł 

3. Jury skła­da się z osób powo­ła­nych przez Organizatora. 

4. Oce­nia­ne będą nastę­pu­ją­ce aspek­ty: zgod­ność z tema­ty­ką zada­nia kon­kur­so­we­go,  ory­gi­nal­ność, kre­atyw­ność, walo­ry artystyczne. 

5. Czło­nek Jury nie będzie oce­niał prac, jeśli zosta­ły wyko­na­ne przez oso­by z nim spo­krew­nio­ne.  6. Człon­ko­wie Jury są zobo­wią­za­ni do zacho­wa­nia pouf­no­ści w spra­wach doty­czą­cych prze­bie­gu  posie­dzeń i podej­mo­wa­nych decyzji. 

7. Posie­dze­nie Jury odbę­dzie się w ter­mi­nie do 13.01.2022 r. w sie­dzi­bie Orga­ni­za­to­ra lub za  pomo­cą narzę­dzi tele­kon­fe­ren­cyj­nych lub innym miej­scu wska­za­nym przez Orga­ni­za­to­ra. 8. Moż­li­we jest przy­zna­nie dodat­ko­wych wyróżnień. 

9. Orga­ni­za­to­rzy zastrze­ga­ją sobie pra­wo do nie­przy­zna­nia nagro­dy, jeśli poziom arty­stycz­ny  prac w danej kate­go­rii nie będzie zadowalający. 

10. Orga­ni­za­to­rzy zastrze­ga­ją̨sobie pra­wo do przy­zna­nia dwóch rów­no­rzęd­nych nagród.  11. Wybór prac doko­na­ny przez jury jest osta­tecz­ny i wią­żą­cy, i nie pod­le­ga pro­ce­du­rze  odwoławczej. 

§7 Pra­wa autorskie

1. Z chwi­lą prze­sła­nia pra­cy kon­kur­so­wej Uczest­nik udzie­la Orga­ni­za­to­ro­wi bez­ter­mi­no­wej,  nie­od­płat­nej, nie­wy­łącz­nej licen­cji upraw­nia­ją­cej do korzy­sta­nia z autor­skich praw  mająt­ko­wych do nade­sła­nej pra­cy kon­kur­so­wej w cało­ści lub czę­ści, sta­no­wią­cej utwór w  rozu­mie­niu pra­wa autor­skie­go, na wymie­nio­nych poni­żej polach eksploatacji: 

a. Trwa­łe lub cza­so­we utrwa­le­nie lub zwie­lo­krot­nie­nie w cało­ści lub w czę­ści,  jaki­mi­kol­wiek środ­ka­mi i w jakiej­kol­wiek for­mie, w tym wpro­wa­dza­nie do pamię­ci  kom­pu­te­ra oraz wszyst­kich typach nośni­ków prze­zna­czo­nych do zapi­su cyfro­we­go,  jak rów­nież trwa­łe lub cza­so­we utrwa­la­nie lub zwie­lo­krot­nia­nie takich zapi­sów,  włą­cza­jąc w to spo­rzą­dza­nie ich kopii oraz dowol­ne korzy­sta­nie i roz­po­rzą­dza­nie tymi  kopiami; 

b. Publicz­ne roz­po­wszech­nia­nie i udo­stęp­nia­nie w ten spo­sób, aby każ­dy mógł mieć  dostęp do utwo­ru w miej­scu i cza­sie przez sie­bie wybranym; 

c. Roz­po­wszech­nia­nie w sie­ci Inter­net oraz w sie­ciach zamkniętych; 

d. Pra­wo do wyko­rzy­sta­nia dla celów edu­ka­cyj­nych, szko­le­nio­wych i pro­mo­cyj­nych;  e. Pra­wo do roz­po­rzą­dza­nia oraz pra­wo udo­stęp­nia­nia do korzy­sta­nia z utwo­ru, w tym  udzie­la­nia licen­cji na rzecz osób trze­cich, na wszyst­kich wymie­nio­nych powy­żej polach  eksploatacji. 

2. Udzie­le­nie licen­cji nastę­pu­je na pod­sta­wie oświad­cze­nia, sta­no­wią­ce­go załącz­nik nr 2 do  Regulaminu. 

3. W przy­pad­ku, gdy nade­sła­ne pra­ce zawie­ra­ją utrwa­lo­ny wize­ru­nek, czy wize­run­ki osób – uczest­nik kon­kur­su zobo­wią­zu­je się współ­dzia­łać z Fun­da­cję w celu uzy­ska­nia zgód takich  osób na wyko­rzy­sta­nie i roz­po­wszech­nia­nie ich wize­run­ku przez Fundację. 

4. Prze­ka­za­nie prac kon­kur­so­wych ozna­cza jed­no­cze­śnie, że prze­ka­zu­ją­cy oświad­cza, iż nie  naru­sza­ją one praw osób trze­cich, w szcze­gól­no­ści nie naru­sza­ją ich autor­skich praw  mająt­ko­wych i oso­bi­stych. W przy­pad­ku wystą­pie­nia przez oso­bę trze­cią z rosz­cze­nia­mi  wyni­ka­ją­cy­mi z tytu­łu naru­sze­nia praw okre­ślo­nych powy­żej, oso­ba prze­ka­zu­ją­ca  zre­kom­pen­su­je Orga­ni­za­to­ro­wi, jako wyłącz­nie odpo­wie­dzial­na, kosz­ty ponie­sio­ne w  związ­ku ze skie­ro­wa­niem prze­ciw­ko nie­mu rosz­czeń odszko­do­waw­czych, zwal­nia­jąc  Orga­ni­za­to­ra od wszel­kich zobo­wią­zań, jakie powsta­ną z tego tytułu. 

5. Fun­da­cja decy­du­je o ter­mi­nach, spo­so­bach i for­mach wyko­rzy­sta­nia i roz­po­wszech­nia­nia  prac kon­kur­so­wych, przy czym nie jest obo­wią­za­ny do ich roz­po­wszech­nia­nia /  upubliczniania. 

6. Fun­da­cja na pod­sta­wie regu­la­mi­nu jest tak­że upraw­nio­na do udzie­la­nia dal­szych zgód,  zezwo­leń i sub­li­cen­cji na korzy­sta­nie z nade­sła­nych prac pod­mio­tom trze­cim, w tym tak­że w  zakre­sie usta­no­wio­nych upoważnień. 

7. Fun­da­cja będzie ozna­czać każ­dą pra­cę imie­niem i nazwi­skiem ich twórcy. 

§8 Prze­twa­rza­nie Danych Osobowych 

1. Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i 2 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016679 z  dnia 27 kwiet­nia 2016 roku w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem  danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia  dyrek­ty­wy 95/46/WE (dalej RODO), obo­wią­zu­ją­ce­go od 25 maja 2018 r., infor­mu­je­my, iż: 

a. Pod­mio­ty odpo­wie­dzial­ne u Orga­ni­za­to­ra za prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych:  Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Uczest­ni­ków Kon­kur­su jest Orga­ni­za­tor – Fun­da­cja na rzecz Wiel­kich Histo­rii, ul. Pło­wiec­ka 77, 04 – 501 War­sza­wa, e‑mail:  biuro@wielkiehistorie.pl. 

b. Cel i pod­sta­wa prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Orga­ni­za­to­ra:  i. dane oso­bo­we Uczest­ni­ka Kon­kur­su prze­twa­rza­ne będą w celu  prze­pro­wa­dze­nia Kon­kur­su oraz poin­for­mo­wa­nia Lau­re­atów o wyni­kach  Konkursu, 

ii. dane oso­bo­we nie­zbęd­ne do wzię­cia udzia­łu w Kon­kur­sie obej­mu­ją: imię i  nazwi­sko, adres e‑mail, numer tele­fo­nu, adres zamieszkania. 

iii. dane oso­bo­we nie­zbęd­ne do uzy­ska­nia nagro­dy obej­mu­ją tak­że adres  mailo­wy oraz numer telefonu. 

iv. poda­nie ww. danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne i odby­wa się na pod­sta­wie  zgo­dy – jed­nak­że odmo­wa poda­nia danych unie­moż­li­wia wzię­cie udzia­łu w  konkursie. 

c. Kate­go­rie odbior­ców danych oso­bo­wych: Dane oso­bo­we Uczest­ni­ka Kon­kur­su mogą  być udo­stęp­nia­ne innym odbior­com w celu wyko­na­nia umów zwią­za­nych z  orga­ni­za­cją Konkursu. 

d. Prze­sy­ła­nie danych oso­bo­wych do pań­stwa trze­cie­go: Dane oso­bo­we Uczest­ni­ka  Kon­kur­su nie będą prze­sy­ła­ne do państw trzecich. 

e. Okres prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Orga­ni­za­to­ra: Dane oso­bo­we  Uczest­ni­ka Kon­kur­su będą prze­twa­rza­ne do cza­su wyco­fa­nia zgo­dy na 

prze­twa­rza­nie danych jed­nak nie dłu­żej niż: 

i. 2 mie­sią­ce od koń­ca trwa­nia Kon­kur­su – w sto­sun­ku do danych oso­bo­wych  uczest­ni­ków, któ­rzy nie wygra­li nagrody, 

ii. 5 lat licząc od koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym zakoń­czył się okres  trwa­nia Kon­kur­su w sto­sun­ku do danych oso­bo­wych uczest­ni­ków, któ­rzy  wygra­li nagro­dy w Kon­kur­sie (w związ­ku z obo­wiąz­kiem prze­cho­wy­wa­nia  doku­men­ta­cji podatkowej). 

f. Pra­wa Uczest­ni­ków Kon­kur­su: Uczest­nik ma pra­wo do żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra:  i. dostę­pu do swo­ich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii, 

ii. do spro­sto­wa­nia (popra­wia­nia) swo­ich danych, 

iii. do usu­nię­cia danych, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych, 

iv. do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych na pod­sta­wie  uza­sad­nio­ne­go inte­re­su Admi­ni­stra­to­ra – prze­sta­nie­my prze­twa­rzać  Pani/Pana dane w tym zakre­sie, chy­ba że będzie­my w sta­nie wyka­zać, że są  one nam nie­zbęd­ne do ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny  roszczeń, 

v. do prze­no­sze­nia danych, 

vi. pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nadzorczego, 

2. W celu sko­rzy­sta­nia z praw okre­ślo­nych powy­żej nale­ży skon­tak­to­wać się z Admi­ni­stra­to­rem.  3. Dane oso­bo­we nie będą wyko­rzy­sty­wa­ne w celu podej­mo­wa­nia decy­zji, któ­ra opie­ra się  wyłącz­nie na zauto­ma­ty­zo­wa­nym prze­twa­rza­niu, w tym pro­fi­lo­wa­niu, i wywo­łu­je wobec 

uczest­ni­ka skut­ki praw­ne lub w podob­ny spo­sób istot­nie na nie­go wpły­wa.  4. Dodat­ko­we infor­ma­cje o Kon­kur­sie, zwią­za­ne z jego funk­cjo­no­wa­niem Uczest­nik Kon­kur­su  może uzy­skać wysy­ła­jąc e‑mail na adres: aleksandra@wielkiehistorie.pl. 

§9 Posta­no­wie­nia końcowe 

1. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo do zmia­ny Regu­la­mi­nu pod­czas trwa­nia Konkursu. 

2. We wszyst­kich szcze­gó­ło­wych kwe­stiach nie­ob­ję­tych niniej­szym Regu­la­mi­nem, decy­zje  podej­mu­je Organizator.

Załącz­nik nr 1 do regulaminu 

Regu­la­mi­nu kon­kur­su “Wawer, pamiętamy!” 

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁKONKURSIE 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwi­sko rodzica/ opie­ku­na praw­ne­go)  ________________________________________, jako rodzic/ opie­kun praw­ny (imię i  nazwi­sko dziecka)___________________________________ wyra­żam zgo­dę na udział  moje­go dziecka/ pod­opiecz­ne­go w Kon­kur­sie. Jed­no­cze­śnie oświad­czam, że zapoznałam/  zapo­zna­łem się tre­ścią Regu­la­mi­nu Kon­kur­su oraz zasa­da­mi prze­twa­rza­nia danych  Osobowych. 

____________________________________Data i czy­tel­ny podpis

Załącz­nik nr 2 do regulaminu 

kon­kur­su “Wawer, pamiętamy!”” 

ZGODA UCZESTNIKA NA UDZIAŁKONKURSIENA PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH 

1. Uczest­nik oświad­cza, że zapo­znał się z regu­la­mi­nem i akcep­tu­je jego posta­no­wie­nia. 2. Uczest­nik oświad­cza, że jest jedy­nym dys­po­nen­tem autor­skich praw mająt­ko­wych do  zgło­szo­ne­go do Kon­kur­su pro­jek­tu kam­pa­nii w zakre­sie pól eks­plo­ata­cji wska­za­nych w  regulaminie 

3. Uczest­nik zapew­nia, że przy­słu­gu­ją mu pra­wa zależ­ne do zgło­szo­ne­go do Kon­kur­su pro­jek­tu  kam­pa­nii w zakre­sie pól eks­plo­ata­cji wska­za­nych w § 3 Umowy. 

4. Uczest­nik oświad­cza, że autor­skie pra­wa mająt­ko­we, o któ­rych mowa w ust. 1, w tym udzia­ły w  tych pra­wach, nie są obcią­żo­ne jaki­mi­kol­wiek pra­wa­mi osób trze­cich, w szcze­gól­no­ści nie są  przed­mio­ta­mi zasta­wu, użyt­ko­wa­nia lub licen­cji wyłącz­nej lub nie zosta­ły prze­nie­sio­ne na oso­bę  trzecią. 

5. Uczest­nik oświad­cza, że nie jest zobo­wią­za­ny – bez­wa­run­ko­wo albo też pod jakim­kol­wiek  warun­kiem lub wraz z nadej­ściem okre­ślo­ne­go ter­mi­nu –do prze­nie­sie­nia lub obcią­że­nia praw,  o któ­rych mowa w ust. 1, lub udzia­łów w tych pra­wach, na rzecz jakiej­kol­wiek oso­by trzeciej. 

6. Uczest­nik oświad­cza, że autor­skie pra­wa mająt­ko­we, o któ­rych sta­no­wi ust. 1, ani też udzia­ły w  tych pra­wach, nie zosta­ły zaję­te na rzecz oso­by trze­ciej w związ­ku z jaki­mi­kol­wiek  postę­po­wa­niem o cha­rak­te­rze cywil­nym, admi­ni­stra­cyj­nym lub karnym. 

7. Uczest­nik oświad­cza, że wysy­ła­jąc pra­cę kon­kur­so­wą akcep­tu­je posta­no­wie­nia zawar­te w §7  regulaminu. 

____________________________________Data i czy­tel­ny podpis

Załącz­nik nr 3 do regulaminu 

kon­kur­su “Baczyń­ski bez filtra” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

1. Imię i nazwi­sko oso­by skła­da­ją­cej pra­cę:………………………………………………………………………… 2. Jestem uczniem szko­ły (nie­po­trzeb­ne skreślić): 

- pod­sta­wo­wej 

- ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej 

o nazwie:……………………………………………………………………………………………………………………………. 3. W swo­jej pra­cy chciałem_am upamiętnić: 

4. Swój kolaż stworzyłem_am w technice: 

- tra­dy­cyj­nej, przy uży­ciu:…………………………………………………………………………………………………… – cyfro­wej, korzy­sta­jąc z pro­gra­mów:…………………………………………………………………………………. 6. Oświad­czam, że zło­żo­na prze­ze mnie pra­ca zosta­ła stwo­rzo­na samodzielnie. 

____________________________________Data i czy­tel­ny podpis