Mło­dzi w Akcji +” to ogól­no­pol­ski pro­gram, któ­re­go celem jest zachę­ce­nie uczniów do podej­mo­wa­nia dzia­łań na rzecz swo­je­go naj­bliż­sze­go oto­cze­nia poprzez reali­za­cję pro­jek­tów
spo­łecz­nych
. Chce­my poka­zać, że mło­dzi ludzie jako peł­no­praw­ni oby­wa­te­le i oby­wa­tel­ki mogą współ­de­cy­do­wać o tym, jak wyglą­da oko­li­ca, w któ­rej miesz­ka­ją, uczą się i odpo­czy­wa­ją. 
Co wię­cej, to WY, Dro­dzy Nauczy­cie­le, może­cie włą­czyć w takie dzia­ła­nia mło­dzież i poka­zać jej, że aktyw­ne uczest­nic­two jest lep­sze od bier­no­ści.

Dla­te­go pro­po­nu­je­my Pań­stwu prze­pro­wa­dze­nie, wspól­nie z ucznia­mi, jed­ne­go z trzech pro­jek­tów:
● szta­fe­ta dys­ku­sji, czy­li deba­tu­je­my o spra­wach lokal­nych,
● repor­taż po sąsiedz­ku, czy­li zamie­nia­my się w dzien­ni­ka­rzy i dzien­ni­kar­ki,
● warsz­ta­ty przy­szło­ścio­we, czy­li myśli­my o tym, jak może wyglą­dać w przy­szło­ści nasza okolica.

Udział w pro­jek­cie jest bez­płat­ny i obej­mu­je:
● wykład inau­gu­ra­cyj­ny dr hab. Ada­ma Bod­na­ra, prof. Uni­wer­sy­te­tu SWPS,
● warsz­ta­ty wspie­ra­ją­ce reali­za­cję pro­jek­tów zespo­ło­wych,
● kurs e‑learningowy z zakre­su roz­wi­ja­nia kom­pe­ten­cji lider­skich, umie­jęt­no­ści dys­ku­to­wa­nia
oraz wyszu­ki­wa­nia infor­ma­cji,
● wykła­dy oraz webi­na­ria dla uczniów i nauczy­cie­li, pro­wa­dzo­ne przez wybit­nych wykła­dow­ców z Uni­wer­sy­te­tu SWPS,
● kon­fe­ren­cję pod­su­mo­wu­ją­cą pro­jekt, w cza­sie któ­rej wszyst­kie zespo­ły zapre­zen­tu­ją efek­ty swo­jej pra­cy,
● Zimo­wą Szko­łę Demo­kra­cji – Zimo­we Warsz­ta­ty E‑skejpowe – 3‑dniowy obóz (reali­zo­wa­ny zdal­nie lub sta­cjo­nar­nie w zależ­no­ści od roz­wo­ju sytu­acji epi­de­micz­nej) poświę­co­ny warsz­ta­tom i wykła­dom nt. aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej,
 otrzy­ma­nie zaświad­cze­nia uczest­nic­twa w pro­jek­cie.

Więk­szość reali­za­cji pro­jek­tu zosta­ła przy­go­to­wa­na w for­mie onli­ne. Kon­fe­ren­cja pod­su­mo­wu­ją­ca oraz Zimo­wa Szko­ła Demo­kra­cji mogą odby­wać się sta­cjo­nar­nie, jeśli pozwo­li na to sytu­acja epi­de­micz­na.

Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje organizacyjne

Czas trwa­nia pro­jek­tu:
● wrze­sień 2021 – marzec 2022

Kto może się zgło­sić?
● mło­dzież w prze­dzia­le 14 – 19 lat, ze wszyst­kich typów szkół, pod warun­kiem, że zgło­sze­ni
ucznio­wie nie bra­li udzia­łu w edy­cji pro­gra­mu w roku szkol­nym 2020/2021

Ile osób może liczyć zespół?
● ok. 4 oso­by – 1 nauczyciel/nauczycielka oraz 3 uczniów/uczennice,

Co zro­bić, aby pomyśl­nie ukoń­czyć pro­gram?
● opie­kun zespo­łu wraz z ucznia­mi wypeł­nia i prze­ka­zu­je orga­ni­za­to­rom całą obo­wiąz­ko­wą
doku­men­ta­cję (zgod­nie z wytycz­ny­mi orga­ni­za­to­rów, któ­re będą poda­wa­ne na bie­żą­co przy
każ­dym eta­pie pro­gra­mu),
● człon­ko­wie zespo­łu uczest­ni­czą w obli­ga­to­ryj­nych czę­ściach pro­gra­mu (ozna­czo­nych w
har­mo­no­gra­mie).

Do kie­dy moż­na się zgło­sić?
● do 17 wrze­śnia 2021 (do 24 wrze­śnia nale­ży prze­słać do orga­ni­za­to­rów ory­gi­na­ły
doku­men­ta­cji zgłoszeniowej)

Jak moż­na się zgło­sić?
● nale­ży wypeł­nić FORMULARZ: https://​power​.ceo​.org​.pl/​l​o​g​o​w​a​nie
wydru­ko­wać go, pod­pi­sać i prze­słać ory­gi­nał na poniż­sze dane:
Aga­ta Sie­dla­czek
ul. Cho­da­kow­ska 1931
03 – 815 War­sza­wa
z dopi­skiem Pro­gram „Mło­dzi w Akcji +”

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o pro­jek­cie znaj­du­ją się na stro­nie: https://​mlo​dzi​wak​cji​.ceo​.org​.pl/
W załą­cze­niu prze­sy­ła­my regu­la­min oraz har­mo­no­gram projektu