Dziś, jak co wto­rek, wysła­łam #new­slet­ter, jeśli chcesz otrzy­my­wać go ode mnie, możesz zapi­sać się na stro­nie https://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​k​o​n​t​a​k​t​/​n​e​w​s​l​e​t​t​e​r​-​o​d​-​b​a​by/.
👉Wspo­mi­nam w nim ostat­nie wyda­rze­nia;
👉publi­ku­ję arty­ku­ły o szko­le, języ­ku, pra­cy polo­nist­ki, wycho­waw­czy­ni i peda­goż­ki spe­cjal­nej;
👉doda­ję infor­ma­cje o festi­wa­lach, kon­kur­sach lite­rac­kich i języ­ko­wych, wysta­wach, książ­kach, muzy­ce i fil­mach (tyl­ko subiek­tyw­ny wybór zachwy­tów);
👉od począt­ku infor­mu­ję też o #dobre­wia­do­mo­sci, jak te, któ­re możesz zoba­czyć w następ­nych slaj­dach;
👉 doda­ję kody raba­to­we do zaku­pów w skle­pie;
👉 umiesz­czam dar­mo­we mate­ria­ły edukacyjne ‼️

Zapra­szam, w każ­dym momen­cie moż­na się wypisać.

🦉💌
I uwa­ga: trak­tu­ję to jak dzien­nik i list jed­no­cze­śnie, więc jest mi bar­dzo miło , gdy odpi­su­je­cie (nawet jeśli trze­ba pocze­kać na moją reak­cję, to wszyst­ko czytam!).
☘️☘️☘️