Tag: newsletter

Zapisz się do newslettera

Dziś, jak co wto­rek, wysła­łam #new­slet­ter, jeśli chcesz otrzy­my­wać go ode mnie, możesz zapi­sać się na stro­nie https://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​k​o​n​t​a​k​t​/​n​e​w​s​l​e​t​t​e​r​ – ​o​d​ – ​b​a​by/.Wspo­mi­nam w nim ostat­nie wyda­rze­nia;publi­ku­ję arty­ku­ły o szko­le, języ­ku, pra­cy polo­nist­ki, wycho­waw­czy­ni i peda­goż­ki spe­cjal­nej;doda­ję infor­ma­cje o festi­wa­lach, konkursach...