dla kogo: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

do kie­dy: do 8 kwiet­nia włącz­nie, wysył­ka tyl­ko pocztą

co trze­ba zro­bić: napi­sać wypra­co­wa­nie na jeden z poniż­szych tematów:

1. Odwiąż liny, opuść bez­piecz­ną przy­stań. Złap w żagle pomyśl­ne wia­try. Podró­żuj, śnij, odkry­waj. Mark Twa­in Boha­te­ro­wie lite­rac­cy i fil­mo­wi, któ­rzy wyru­szy­li w podróż, by odkryć praw­dę o sobie i świecie. 

2. Prze­ba­cze­nie ogrze­wa ser­ce i ochła­dza ranę. Geo­r­ge Mere­dith Lite­rac­kie i fil­mo­we obra­zy tych, któ­rzy prze­ba­cza­li, i tych, któ­rzy doświad­czy­li przebaczenia. 

3. Czas prze­mi­ja, wypo­wie­dzia­ne sło­wo pozo­sta­je. Lew Toł­stoj Jaka jest rola języ­ka, komu­ni­ka­cji i odpo­wie­dzial­no­ści za sło­wo w rela­cjach mię­dzy­ludz­kich? Odwo­łaj się do wybra­nych utwo­rów lite­rac­kich i wła­snych doświadczeń. 

4. Zie­mia wię­cej mówi nam o nas niż wszyst­kie książ­ki. Anto­ine de Saint-Exu­péry Co współ­cze­sne­mu czło­wie­ko­wi mówi nasza pla­ne­ta? Odwo­łaj się do tek­stów lite­rac­kich, w tym lite­ra­tu­ry fak­tu, fil­mów doku­men­tal­nych i wła­snych doświad­czeń oraz obserwacji. 

5. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest jak fos­fo­re­scen­cja: świe­ci, kie­dy wszyst­ko, co ją ota­cza, jest pogrą­żo­ne w ciem­no­ści. Dar­win Deni­ce Mar­tin Boha­te­ro­wie lite­rac­cy, któ­rzy w chwi­lach trud­nych, czer­pa­li siłę i nadzie­ję z przyjaźni. 

6. Góry odsła­nia­ją swo­je sekre­ty tyl­ko przed tym, kto ma odwa­gę rzu­cić im wyzwa­nie. Jan Paweł II Obraz gór oraz tych, któ­rzy rzu­ci­li im wyzwa­nie i pozna­li tajem­ni­ce gór­skich szczy­tów. Odwo­łaj się do wybra­nych liry­ków, powie­ści i bio­gra­fii ludzi gór. 

7. Kochać kogoś to zna­czy widzieć w nim cuda dla innych nie­do­strze­gal­ne. Fra­nço­is Mau­riac Do któ­rych boha­te­rów lite­rac­kich możesz odnieść sło­wa Fra­nço­is Mau­ria­ca? Uza­sad­nij swój wybór.

8. Życie czło­wie­ka ma kolor jego wyobraź­ni. Marek Aure­liusz Jak rozu­miesz sło­wa Mar­ka Aure­liu­sza? Inter­pre­tu­jąc jego wypo­wiedź, odwo­łaj się do histo­rii życie boha­te­rów lite­rac­kich i fil­mo­wych oraz losów posta­ci historycznych. 

Pra­ce kon­kur­so­we pro­si­my pisać na kom­pu­te­rze jed­no­stron­nie na kart­kach A4, czcion­ka 12 Times New Roman, inter­li­nia 1,5 wier­sza, mar­gi­nes 2,5 cm z każ­dej stro­ny. Obję­tość prac do 5 stron maszynopisu.