Kon­flik­ty:

  • o zie­mię mię­dzy dzieć­mi Boryny;

  • Szym­ka z mat­ką też o zie­mię, Domi­ni­ko­wa nie chce mieć tak wie­lu ludzi do wykarmienia;

  • mię­dzy dwo­rem a wsią o ser­wi­tu­ty, czy­li pra­wa do korzy­sta­nia z lasów i pastwisk, któ­re nale­żą się chło­pom, a po uwłasz­cze­niu zosta­ły zagar­nię­te przez dwo­ry, W 1899 r. stwo­rzo­no memo­riał, do władz zabor­czych, o usta­wo­we znie­sie­nie ser­wi­tu­tów, co  ma to wiel­kie kon­se­kwen­cje dla bied­nych chło­pów, bo odbie­ra moż­li­wość zbie­ra­nia chru­stu na opał czy wypa­sa­nia bydła. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Władysław Stanisław Reymont - Chłopi
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie Wła­dy­sław Sta­ni­sław Rey­mont – Chłopi

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie czte­rech tomów „Chło­pów” Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Rey­mon­ta (czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł! To aż 30 stron!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?