PRAWA GROMADY:

  • zie­mia — to naj­więk­sza war­tość, od tego, ile jej kto posia­da, zale­ży, jakie miej­sce zaj­mu­je w spo­łecz­no­ści wiej­skiej, czy ma wpływ na decy­zje gro­ma­dy oraz… kto z kim ma zawie­rać zwią­zek małżeński;

  • cięż­ka pra­ca na roli ma zapew­nić rodzi­nie spo­koj­ne życie;

  • nie ma sza­cun­ku do osób star­szych, są eli­mi­no­wa­ne z życia gro­ma­dy, albo zmu­sza­ne do żebra­nia zimą, albo wg pra­wa wycu­gu — dosta­ją lokum i wyży­wie­nie, jeśli prze­pi­szą całą zie­mię na dziecko;

  • decy­zje podej­mo­wa­ne są w karcz­mie więk­szo­ścią głosów;

  • ludzi i zwie­rzę­ta leczy się wg ludo­wych metod;

  • potę­pia się mężat­ki roman­su­ją­ce z inny­mi mężczyznami;

  • życie pod­le­ga nie tyl­ko świę­tom kościel­nym, lecz tak­że pogańskim; 

  • wspól­nie obcho­dzi się świę­ta, rodzin­ne uro­czy­sto­ści, spo­ty­ka przy pra­cy, po dro­dze na mszę;

  • nosze­nie się po chłop­sku — chło­pi w bia­łych koszu­lach, pasia­stych spodniach z nogaw­ka­mi wpusz­cza­ny­mi w wyso­kie buty, mają czar­ne kape­lu­sze, ich kapo­ty są bia­łe i obszy­te czar­ną tasiem­ką, prze­wią­za­ne czer­wo­nym pasem; kobie­ty — w bia­łych koszu­lach, zapa­skach, czer­wo­nych chu­s­tach, w świę­ta noszą kora­le ze wstąż­ka­mi, a mężat­ki — bia­łe czepce. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Władysław Stanisław Reymont - Chłopi
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie Wła­dy­sław Sta­ni­sław Rey­mont – Chłopi

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie czte­rech tomów „Chło­pów” Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Rey­mon­ta (czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł! To aż 30 stron!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?