Wstęp (wprowadzenie):

Etos rycer­ski to zbiór norm, któ­rych powi­nien prze­strze­gać każ­dy rycerz. Wśród naj­waż­niej­szych zasad wymie­nić moż­na mię­dzy inny­mi: goto­wość do wal­ki (i śmier­ci) w obro­nie ojczy­zny i reli­gii, dobre uro­dze­nie (naj­le­piej w rodzi­nie z dłu­gi­mi tra­dy­cja­mi rycer­ski­mi), odwa­gę, wal­kę w spra­wie­dli­wych warun­kach, prze­strze­ga­nie zobo­wią­zań wobec kró­la i ojczy­zny czy zemstę za każ­dą krzyw­dę lub znie­wa­gę. Prze­strze­ga­nie eto­su rycer­skie­go było spra­wą hono­ru, a każ­dy, kto zła­mał żela­zne regu­ły, był ska­za­ny na wiecz­ną hań­bę i potępienie. 

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Pieśń o Rolandzie”

    2,49 VAT
    Dodaj do koszyka

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Pie­śni o Rolan­dzie” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Wzór ryce­rza ide­al­ne­go” na pod­sta­wie „Pie­śni o Rolandzie”.